Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định Kết quả pháp điển đề mục Thi hành án hình sự và đề mục Công đoàn
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định Kết quả pháp điển đề mục Thi hành án hình sự và đề mục Công đoàn

Thực hiện Quyết định số 2550/QĐ-BTP ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Thi hành án hình sự và đề mục Công đoàn, chiều ngày 18/10/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Thi hành án hình sự Thi hành án hình sự (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 30), Văn phòng Quốc hội đã thực hiện pháp điển đề mục Công đoàn (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 36). Trên cơ sở đó, Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:

- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: (1) Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống QPPL đối với mỗi đề mục (Kế hoạch số 63/KH-BCA ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện pháp điển đề mục Thi hành án hình sự thuộc chủ đề Thi hành án); (2) Phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xác định văn bản QPPL sử dụng để pháp điển vào mỗi đề mục (Công văn số 2918/BCa-V19 ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xin ý kiến danh mục văn bản QPPL thực hiện pháp điển đề mục Thi hành án hình sự; Công văn số 1039/VPQH-TH ngày 20/4/2018 của Văn phòng Quốc hội về việc xin ý kiến danh mục văn bản QPPL thực hiện pháp điển đề mục Công đoàn); (3) Chủ trì thực hiện pháp điển đề mục và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định (Công văn số 2161/BCA-V03 ngày 10/9/2018 của Bộ Công an về việc đề nghị thẩm định kết quả pháp điển đề mục Thi hành án hình sự; Công văn số 2530/VPQH-TH ngày 02/10/2018 của Văn phòng Quốc hội về việc đề nghị thẩm định kết quả pháp điển đề mục Công đoàn).
- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa và pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Thi hành án hình sự bao gồm 33  văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của BộCông an; BộQuốc phòng) và 13 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục. Đề mục Công đoàn bao gồm 07 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo) và 04 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Đề mục Thi hành án hình sự có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội gồm 15 chương với 182 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Công đoàn có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội gồm 06 chương với 33 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Về cơ bản, các đại biểu tham dự Cuộc họp thẩm định đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển đề mục Thi hành án hình sự và đề mục Công đoàn. Ngoài ra, một số đại biểu đã có góp ý bổ sung về việc xác định quy phạm pháp luật có liên quan đến nhau trong nội dung đề mục Thi hành án hình sự.
 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục Thi hành án hình sự và đề mục Công đoàn đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang