Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Thuế Tài nguyên
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Thuế Tài nguyên

Chiều ngày 25/5/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Thuế Tài nguyên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an đã thực hiện pháp điển đề mục Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và đề mục Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Đề mục số 8 và số 10 thuộc Chủ đề số 1); Bộ Tài chính đã thực hiện pháp điển đề mục Thuế Tài nguyên (Đề mục số 9 thuộc Chủ đề số 33). Trên cơ sở đó, Bộ Công an, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định.Thực hiện Điều 10 Pháp lệnh pháp điển, ngày 18/5/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1110/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục nêu trên.
 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Cụ thể: (1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Công an, Bộ Tài chính đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của mình bảo đảm đầy đủ, chính xác và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định. (2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công an, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa và pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mụcNhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được pháp điển từ 11 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 30 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có 12 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 12 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Thuế tài nguyên bao gồm 07văn bản có nội dung thuộc đề mục và 08 văn bản có nội dung liên quanđến đề mục. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu rà soát và xác định phạm vi thực hiện pháp điển đối với các văn bản sau: Thông tư 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013; Thông tư 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí; Quyết định 229/2005/QĐ-TTg ngày 16/9/2005 về Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BCA-BQP ngày 24/6/2016 hướng dẫn việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế. (3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của 03 đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định. (4) Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 gồm 09 chương với 55 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số  136/2007/NÐ-CP của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 94/2015/NĐ-CP gồm 06 chương với 39 điều; đề mục Thuế Tài nguyên có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Thuế Tài nguyên năm 2009 gồm 04 chương với 11 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật.
 

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai