Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: đề mục Tố cáo; đề mục Thư viện
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: đề mục Tố cáo; đề mục Thư viện

Thực hiện Quyết định số 2534/QĐ-BTP ngày 11/12/2017của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Tố cáo; đề mục Thư viện; ngày 26/12/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Tố cáo và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Thư viện. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Thanh tra Chính phủ; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Triển khai thực hiện Quyết định số 3839/QĐ-TTCP ngày 23/12/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trong Chủ đề Khiếu nại, tố cáo và Quyết định số 2012/QĐ-BVHTTDL ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về việc thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục Thư viện, Thanh tra Chính phủ; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện pháp điển, hoàn thiện kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.
 

Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Thanh tra Chính phủ; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để pháp điển vào các đề mục. Theo đó, đề mục Tố cáo được pháp điển từ 13 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành) và 07 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Thư viện được pháp điển từ 11 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 20 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định. Tuy nhiên, đối với đề mục Thư viện, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nghiên cứu sắp xếp lại một số điều tại đề mục cho phù hợp hơn. 
Về cấu trúc của đề mục: Đề mục Tố cáo có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật tố cáo năm 2011 (bao gồm 08 chương và 50 điều), trong đó bổ sung Chương Tố cáo và giải quyết tố cáo trong các lĩnh vực (Chương V) bao gồm nội dung của các văn bản quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo của các bộ, ngành. Hội đồng thẩm định thấy rằng các văn bản quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong các lĩnh vực là các văn bản có nội dung mang tính độc lập, do đó, việc bổ sung chương là phù hợp theo quy định và thuận lợi trong việc tra cứu. Đề mục Thư viện có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 (bao gồm 07 chương với 31 điều) và không có thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh.
Về cơ bản, các đại biểu tham dự cuộc họp thẩm định đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển đề mục Tố cáo và đề mục Thư viện. Ngoài ra, một số đại biểu đã có góp ý bổ sung, chỉ dẫn đối với các quy phạm pháp luật trong đề mục Tố cáo có liên quan trực tiếp đến quy phạm pháp luật tại văn bản sau: Luật Thanh tra số năm 2010; Thông tư 17/2009/TT-BYT ngày 25/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế,… 
 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục Tố cáo và đề mục Thư viện, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đề mục cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Trần Thanh Loan

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: đề mục Bộ đội biên phòng và đề mục Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 trở lên Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Dân sự và Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối và đề mục Thủ đô Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục An ninh quốc gia Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục Bảo hiểm y tế Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục Giám định tư pháp và Xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định 03 đề mục: Thi hành án dân sự; Động viên công nghiệp; Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu