12. Thực hiện thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục
Sign In

Hướng dẫn nghiệp vụ

12. Thực hiện thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục

      - Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh pháp điển, Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ tịch, thành viên là đại diện lãnh đạo cơ quan thực hiện pháp điển, Ủy ban pháp luật của Quốc hội, cơ quan, tổ chức có liên quan và một số chuyên gia pháp luật. Kết luận của Hội đồng thẩm định là căn cứ để yêu cầu cơ quan thực hiện pháp điển chỉnh lý, hoàn thiện kết quả pháp điển theo đề mục hoặc trình Chính phủ thông qua.
      - Nội dung thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục:
      +) Sự chính xác, đầy đủ của các QPPL trong đề mục;
      +) Sự phù hợp của vị trí QPPL trong đề mục;
      +) Sự tuân thủ trình tự, thủ tục pháp điển theo đề mục;
      +) Các vấn đề khác liên quan đến nội dung của đê mục.
      - Kết luận của Hội đồng thẩm định được gửi cho cơ quan thực hiện pháp điển trong thời hạn 30 ngày, kết từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định.
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang