Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực quy định về điện lực
Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực quy định về điện lực

Triển khai thực hiện công tác pháp điển, Bộ Công Thương đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục điện lực (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 7). Đến nay, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển xong đề mục Điện lực và đã được thẩm định thông qua theo quy định.
Đề mục Điện lực có cấu trúc gồm 10 chương (theo cấu trúc của Luật Điện lực) với 1.441 Điều. Theo đó, đề mục Điện lực được pháp điển bởi các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của 56 văn bản (trong đó có 08 văn bản sửa đổi, bổ sung) gồm: Luật 28/2004/QH11 Điện lực; Luật 24/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Quyết định 37/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Quyết định 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam; Quyết định 24/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; Quyết định 31/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam; Quyết định 60/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; Thông tư liên tịch 06/2001/TTLT-BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính Hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn; Quyết định 07/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp Về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp.
Các nội dung cơ bản trong mỗi Chương của đề mục “Điện lực” như sau:
- Chương I gồm 99 điều quy định về các vấn đề chung như: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Chính sách phát triển điện lực; Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; Hợp tác quốc tế trong hoạt động điện lực; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về điện lực; Các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện.
- Chương II gồm 197 điều quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực như:  Quy hoạch phát triển điện lực; Quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực; Nguyên tắc chung trong Quy hoạch phát triển điện lực; Lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực; Tổ chức điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực; Nội dung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương, dự toán cho lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Trình tự, thủ tục lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Nội dung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh; Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương, dự toán cho lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh; Trình tự, thủ tục lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh; Thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực điện quốc gia; Nội dung Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm; Nội dung Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không theo chu kỳ; Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương, dự toán cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm; Trình tự, thủ tục lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm; Trình tự, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không theo chu kỳ; Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm; Thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực điện tỉnh; Nội dung điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm; Nội dung điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ; Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương, dự toán cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm; Trình tự, thủ tục lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm; Trình tự, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ; Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm; Quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực các cấp; Công bố quy hoạch phát triển điện lực; Chế độ báo cáo; Các loại quy hoạch phát triển điện lực khác; Tuân thủ quy hoạch phát triển điện lực và xử lý vi phạm; Trình tự, thủ tục lập Quy hoạch TTĐL; Trình hồ sơ Quy hoạch TTĐL; Thẩm định và phê duyệt Quy hoạch TTĐL; Các trường hợp điều chỉnh Quy hoạch TTĐL; Thẩm quyền quyết định điều chỉnh Quy hoạch TTĐL; Nội dung hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch TTĐL; Trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TTĐL; Chi phí lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch TTĐL; Nguồn kinh phí lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch TTĐL; Nguyên tắc xác định chi phí; Xác định mức chi phí lập quy hoạch; Các hệ số điều chỉnh định mức chi phí Quy hoạch; Định mức chi phí cho một số công việc liên quan đến quá trình lập, phê duyệt đề án Quy hoạch; Định mức chi phí điều chỉnh Quy hoạch; Quản lý chi phí lập Quy hoạch; Thời hạn ký Biên bản ghi nhớ; Điều chỉnh các mốc tiến độ phát triển dự án nhà máy điện PPP; Cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện PPP không thực hiện đúng tiến độ cam kết; Thời hạn lập và gửi Cam kết phát triển dự án; Nội dung Cam kết phát triển dự án; Điều chỉnh các mốc tiến độ phát triển dự án; Cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện đầu tư không theo hình thức PPP không thực hiện đúng tiến độ cam kết; Sử dụng đất cho các công trình điện lực; Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; Bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không nhưng nằm giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 500 kV trở lên; Chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất khác sang đất ở; Hỗ trợ chi phí di chuyển; Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; Quy hoạch thủy điện; Nguyên tắc lập quy hoạch thủy điện; Lập quy hoạch thủy điện; Nội dung, hồ sơ quy hoạch thủy điện; Thẩm định phê duyệt quy hoạch thủy điện; Phê duyệt quy hoạch thủy điện; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện; Công bố quy hoạch thủy điện; Kinh phí lập, thẩm định phê duyệt và công bố quy hoạch thủy điện; Nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng dự án thủy điện; Các yêu cầu đối với Chủ đầu tư dự án thủy điện; Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; Lựa chọn Chủ đầu tư dự án thủy điện; Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện; Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư thủy điện; Lập, thẩm định, phê duyệt Thiết kế xây dựng công trình thủy điện; Khởi công xây dựng công trình thủy điện; Đầu tư xây dựng công trình đấu nối điện và truyền tải công suất của nhà máy thủy điện; Quản lý thi công xây dựng công trình thủy điện; Giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng dự án thủy điện; Xử lý đối với các dự án thủy điện thực hiện chậm tiến độ; Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; Vận hành nhà máy thủy điện trong hệ thống điện quốc gia; Bảo trì công trình thủy điện; Kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành khai thác công trình thủy điện; Lập, điềuchỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập; Thời hạn hoàn thiện việc rà soát, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trong giai đoạn khai thác; Lập, rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; Bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; Lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ; Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện; Lập quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công Thương; Kiểm định an toàn đập thủy điện; Cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện; Báo cáo định kỳ công tác quản lý nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; Đầu tư xây dựng các dự án điện gió; Quy hoạch và danh mục phát triển các dự án điện gió; Bổ sung dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực; Đấu nối dự án điện gió vào hệ thống điện, điều độ vận hành nhà máy điện gió; Khởi công xây dựng công trình điện gió; Yêu cầu về đo gió; Điều kiện khởi công và thi công xây dựng công trình dự án điện gió; Nghiệm thu hoàn thành công trình điện gió; Trang thiết bị của dự án điện gió; An toàn công trình; Chế độ báo cáo; Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điện gió; Chế độ báo cáo và quản lý vận hành; Trách nhiệm mua điện từ các dự án điện gió; Ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, phí; Ưu đãi về hạ tầng đất đai; Diện tích sử dụng đất; Quản lý sử dụng đất trong khu vực công trình điện gió; Giá điện đối với dự án điện gió nối lưới; Áp dụng giá điện gió đối với dự án điện gió; Áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió; Trình tự, thủ tục ký kết Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió; Ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án điện gió không nối lưới; Trách nhiệm của các Bộ, địa phương đối với dự án điện gió; Việc lựa chọn Chủ đầu tư BOT được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Đấu thầu quốc tế áp dụng cho các trường hợp sau (1. Các dự án thuộc danh mục của QHĐLQG được Thủ tướng Chính phủ quy định phải đấu thầu quốc tế; 2. Các dự án thuộc danh mục của QHĐLQG chưa xác định chủ đầu tư, có từ hai Nhà đầu tư BOT trở lên đăng ký tham gia sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định hình thức lựa chọn Chủ đầu tư BOT); định Chủ đầu tư BOT áp dụng cho các trường hợp sau (1. Các dự án thuộc danh mục của QHĐLQG được Thủ tướng Chính phủ chỉ định Chủ đầu tư BOT; 2. Dự án thuộc danh mục của QHĐLQG chỉ có một Nhà đầu tư BOT đăng ký tham gia và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chỉ định Chủ đầu tư BOT; 3. Dự án do Nhà đầu tư BOT đề xuất, không thuộc danh mục của QHĐLQG và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); Biên bản ghi nhớ và kế hoạch triển khai dự án; Lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực; Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn pháp lý hỗ trợ Bộ Công Thương đàm phán các tài liệu dự án; Nhóm công tác liên ngành; Tổ chức đàm phán; Hoàn tất các tài liệu dự án và ký kết thỏa thuận đầu tư; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Ký chính thức Hợp đồng BOT và các tài liệu dự án; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thu xếp tài chính; Giám sát thực hiện hợp đồng dự án và chất lượng công trình; Chế độ báo cáo; Quy hoạch phát triển điện sinh khối; Lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối; Bổ sung, điều chỉnh dự án điện sinh khối vào quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối; Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối; Kinh phí cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối; Đầu tư xây dựng các dự án điện sinh khối nối lưới; Dự án đầu tư phát triển điện sinh khối nối lưới; Yêu cầu về bảo vệ môi trường; Đấu nối dự án điện sinh khối vào hệ thống điện, điều độ vận hành nhà máy điện sinh khối; Điều kiện khởi công xây dựng công trình điện sinh khối; Chấm dứt thực hiện dự án; Chế độ báo cáo thực hiện dự án; Trách nhiệm mua điện từ các dự án điện sinh khối nối lưới; Ưu đãi về vốn đầu tư và thuế; Ưu đãi về đất đai; Giá bán điện của các dự án điện sinh khối nối lưới; Trình tự xây dựng, phê duyệt và công bố Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối; Áp dụng biểu giá chi phí tránh được cho các dự án điện sinh khối; Áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện sinh khối nối lưới; Ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án điện sinh khối không nối lưới; Trách nhiệm của các Bộ, địa phương đối với dự án điện sinh khối; Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn; Lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn; Bổ sung, điều chỉnh dự án phát điện sử dụng chất thải rắn vào quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia; Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia; Kinh phí cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn; Đầu tư xây dựng các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn; Dự án đầu tư phát điện sử dụng chất thải rắn; Yêu cầu về an toàn công trình và bảo vệ môi trường; Đấu nối dự án phát điện sử dụng chất thải rắn vào hệ thống điện, điều độ vận hành nhà máy điện chất thải rắn; Điều kiện khởi công xây dựng dự án phát điện sử dụng chất thải rắn; Chấm dứt thực hiện dự án; Chế độ báo cáo thực hiện dự án; Trách nhiệm mua điện từ các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn; Ưu đãi về vốn đầu tư, thuế; Ưu đãi về đất đai; Hỗ trợ giá điện đối với dự án phát điện sử dụng chất thải rắn; Tính toán mức giá mua điện; Giá mua bán điện đối với dự án phát điện sử dụng chất thải rắn nối lưới; Áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn nối Iưới; Nội dung của Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn nối lưới; Trách nhiệm của các Bộ. ngành, địa phương đối với phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn; Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Chương III gồm 04 điều quy định về tiết kiệm trong phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng điện như: Chính sách và biện pháp khuyến khích, thúc đẩy tiết kiệm điện; Tiết kiệm trong phát điện; Tiết kiệm trong truyền tải, phân phối điện; Tiết kiệm trong sử dụng điện; Quản lý nhu cầu điện;
- Chương IV gồm 812 điều quy định về thị trường điện lực như: Nguyên tắc hoạt động; Thị trường điện lực hoạt động theo các nguyên tắc chung sau (1. Đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện cung cấp dịch vụ truyền tải điện, phân phối điện. 2. Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực cung cấp dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. 3. Các đối tượng tham gia thị trường điện phải trả phí, giá khi sử dụng các dịch vụ điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, truyền tải điện, phân phối điện và các dịch vụ khác trong thị trường điện lực. 4. Cơ quan điều tiết điện lực thực hiện điều tiết hoạt động điện lực trong thị trường điện lực); Nguyên tắc hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh; Nguyên tắc hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Nguyên tắc hoạt động của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; Hình thành và phát triển thị trường điện lực; Lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam; Cơ cấu ngành điện để hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Các điều kiện để hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Cơ cấu ngành điện để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; Các điều kiện để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; Tổ chức thực hiện; Đối tượng tham gia thị trường điện lực; Trách nhiệm tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện; Trách nhiệm tham gia thị trường điện đối với đơn vị mua buôn điện; Thời điểm tham gia thị trường điện; Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện; Kiểm tra hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện; Thông tin thành viên tham gia thị trường điện; Chấm dứt tham gia thị trường điện; Xử lý các trường hợp không đăng ký tham gia thị trường điện; Mua bán điện trên thị trường điện lực; Hoạt động, điều hành giao dịch trên thị trường điện lực; Thời hiệu đề nghị giải quyết tranh chấp; Trình tự giải quyết tranh chấp; Nguyên tắc giải quyết tranh chấp; Xử lý vụ việc tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Đình chỉ giải quyết vụ việc tranh chấp; Trách nhiệm cung cấp thông tin; Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực; Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ thụ lý vụ việc tranh chấp; Quyền và nghĩa vụ của Bên yêu cầu, Bên bị yêu cầu; Hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp; Thụ lý hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp; Đơn kiện lại; Không thụ lý hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp; Phân công cán bộ thụ lý vụ việc tranh chấp, thông báo vụ việc cho Bên bị yêu cầu; Giải trình của các bên; Nghiên cứu hồ sơ, xác minh vụ việc; Trưng cầu giám định; Thời hạn tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp; Tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; Phiên họp giải quyết tranh chấp; Biên bản phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; Quyết định giải quyết vụ việc tranh chấp; Hiệu lực của Quyết định giải quyết tranh chấp; Khiếu nại Quyết định giải quyết tranh chấp; Bảo mật, lưu trữ hồ sơ giải quyết tranh chấp; Chi phí giải quyết tranh chấp; Nộp chi phí giải quyết tranh chấp; Ngày giao dịch, chu kỳ giao dịch, chu kỳ điều độ; Nút giao dịch mua bán điện; Giới hạn giá chào; Giá thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện; Xác định sản lượng hợp đồng; Kế hoạch vận hành năm tới; Phân loại nhà máy thủy điện; Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành năm tới; Dịch vụ phụ trợ cho kế hoạch vận hành năm tới; Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới; Xác định giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện; Xác định giá trần thị trường điện áp dụng cho các đơn vị phát điện; Lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất; Nguyên tắc xác định giá công suất thị trường; Trình tự xác định giá công suất thị trường; Xác định sản lượng hợp đồng năm, tháng cho nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Xác định sản lượng hợp đồng năm, tháng cho nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện, nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn điện; Trách nhiệm xác định và ký kết sản lượng hợp đồng năm và tháng;. Công bố kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới; Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành tháng tới; Tính toán giá trị nước; Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh tháng tới; Điều chỉnh giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện; Dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số trong kế hoạch vận hành tháng tới; Tính toán sản lượng hợp đồng tháng cho nhà máy điện mới tham gia thị trường điện giữa năm vận hành; Điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Xác định sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Điều chỉnh tổng sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Xác định sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện, nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phân bổ cho đơn vị mua buôn điện; Giá trị nước tuần tới; Xác định sản lượng hợp đồng của nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 tuần có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Giá trần bản chào của nhà máy thủy điện; Dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số trong kế hoạch vận hành tuần tới; Thông tin cho vận hành thị trường điện ngày tới; Bản chào giá; Sửa đổi bản chào giá; Chào giá nhóm nhà máy thủy điện bậc thang; Nộp bản chào giá; Kiểm tra tính hợp lệ của bản chào giá; Bản chào giá lập lịch; Số liệu sử dụng cho lập lịch huy động ngày tới; Lập lịch huy động ngày tới; Công bố lịch huy động ngày tới; Hòa lưới tổ máy phát điện; Xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất; Xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số; Dữ liệu lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới; Điều chỉnh sản lượng công bố của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu; Lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới; Công bố lịch huy động chu kỳ giao dịch tới; Điều độ hệ thống điện thời gian thực; Xử lý trong trường hợp hồ chứa của nhà máy thủy điện vi phạm mức nước giới hạn tuần; Can thiệp thị trường điện; Dừng thị trường điện; Khôi phục thị trường điện; Xử lý điện năng xuất khẩu trong lập lịch huy động; Xử lý điện năng nhập khẩu trong lập lịch huy động; Thanh toán cho lượng điện năng xuất khẩu và nhập khẩu; Vị trí đo đếm ranh giới trong thị trường bán buôn điện; Hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm; Trách nhiệm thu thập, quản lý số liệu đo đếm trong thị trường điện; Lưu trữ số liệu đo đếm; Phương thức, trình tự thu thập số liệu đo đếm; Kiểm tra số liệu đo đếm; Tính toán sản lượng điện năng đo đếm trong thị trường bán buôn điện; Ước tính số liệu đo đếm; Xác nhận sản lượng điện năng theo chỉ số chốt công tơ; Xác định giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện; Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện; Xác định giá điện năng thị trường khi can thiệp thị trường điện; Giá điện năng thị trường áp dụng cho các đơn vị mua buôn điện; Giá công suất thị trường áp dụng cho đơn vị mua buôn điện; Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị mua buôn điện; Công bố thông tin về giá thị trường điện giao ngay; Sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện; Điều chỉnh sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện; Thanh toán điện năng thị trường; Khoản thanh toán theo giá công suất thị trường; Khoản thanh toán sai khác trong hợp đồng mua bán điện; Tính toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch; Tính toán khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán; Tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện; Thanh toán cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số; Thanh toán cho dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ điều chỉnh điện áp và khởi động đen; Thanh toán cho nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày; Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện; Thanh toán khi can thiệp thị trường điện; Thanh toán khi dừng thị trường điện; Số liệu phục vụ tính toán thanh toán thị trường điện; Bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch; Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán; Hồ sơ thanh toán; Hồ sơ thanh toán cho hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ; Hiệu chỉnh hóa đơn; Thanh toán; Xử lý các sai sót trong thanh toán; Thanh toán hợp đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị mua buôn điện; Phần mềm cho hoạt động của thị trường điện; Yêu cầu đối với phần mềm cho hoạt động của thị trường điện; Xây dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện; Kiểm toán phần mềm; Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường điện; Quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện; Cung cấp và công bố thông tin thị trường điện; Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện; Bảo mật thông tin thị trường điện; Các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin; Lưu trữ thông tin thị trường điện; Trách nhiệm thực hiện giám sát thị trường điện; Công bố thông tin vận hành thị trường điện; Cung cấp dữ liệu phục vụ giám sát vận hành thị trường điện; Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện; Kiểm toán số liệu và tuân thủ thị trường điện; Giải quyết tranh chấp trong thị trường điện; Phát hiện và trình báo vi phạm; Xác minh hành vi vi phạm; Lập Biên bản vi phạm hành chính; Xử lý vi phạm; Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực; Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trách nhiệm của các đơn vị liên quan; Nguyên tắc lập sơ đồ kết dây cơ bản trong hệ thống điện; Kết dây tại trạm điện; Kết lưới mạch vòng hoặc mở vòng; Yêu cầu về rơ le bảo vệ khi đưa thiết bị vào vận hành; Trang bị rơ le bảo vệ và tự động; Theo dõi vận hành và khắc phục khiếm khuyết của các trang thiết bị rơ le bảo vệ và tự động; Yêu cầu chung đối với xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia; Nguyên tắc xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia; Phân cấp xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia; Nhiệm vụ của Nhân viên vận hành trong xử lý sự cố; Quan hệ công tác trong xử lý sự cố; Giới hạn truyền tải trên đường dây 500 kV; Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển khi sự cố đường dây 500 kV; Xử lý của Điều độ viên khi sự cố đường dây 500 kV; Quy định đóng lại đường dây 500 kV sau sự cố; Xử lý quá tải đường dây trên không cấp điện áp trên 35 kV đến 220 kV; Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp trên 35 kV đến 220 kV; Xử lý của Điều độ viên khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp trên 35 kV đến 220 kV; Quy định đóng lại đường dây trên không cấp điện áp trên 35 kV đến 220 kV sau sự cố; Xử lý của Nhân viên vận hành khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp từ 35 kV trở xuống; Xử lý của Điều độ viên khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp từ 35 kV trở xuống; Quy định đóng lại đường dây trên không cấp điện áp từ 35 kV trở xuống; Xử lý quá tải, chạm đất đường cáp điện lực; Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển khi sự cố đường cáp điện lực; Xử lý của Điều độ viên khi sự cố đường cáp điện lực; Khôi phục lại đường cáp điện lực sau khi nhảy sự cố; Xử lý tín hiệu cảnh báo máy phát điện; Xử lý khi máy phát điện bị nhảy sự cố; Khôi phục máy phát điện sau sự cố; Xử lý quá tải máy biến áp; Xử lý quá áp máy biến áp; Xử lý máy biến áp có những hiện tượng khác thường; Các trường hợp phải tách máy biến áp ra khỏi vận hành; Xử lý khi máy biến áp nhảy sự cố; Khôi phục máy biến áp sau sự cố; Xử lý quá tải thiết bị điện nhất thứ khác; Xử lý quá áp thiết bị điện nhất thứ khác; Xử lý sự cố thiết bị bù; Xử lý sự cố máy cắt, máy biến dòng điện, máy biến điện áp; Xử lý của Nhân viên vận hành trạm điện, nhà máy điện khi sự cố thanh cái; Xử lý của Điều độ viên khi sự cố thanh cái; Xử lý của Nhân viên vận hành tại trạm điện; Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện; Xử lý của Điều độ viên khi sự cố mất điện toàn trạm điện, nhà máy điện; Chế độ cảnh báo; Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện truyền tải ở chế độ cảnh báo; Chế độ khẩn cấp; Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện truyền tải ở chế độ khẩn cấp; Chế độ cực kỳ khẩn cấp; Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện truyền tải ở chế độ cực kỳ khẩn cấp; Quy định chung về điều độ hệ thống điện; Phân cấp điều độ hệ thống điện quốc gia; Nguyên tắc phân cấp quyền điều khiển, quyền kiểm tra; Quyền điều khiển; Quyền kiểm tra của điều độ cấp trên; Quyền nắm thông tin; Quyền điều khiển, kiểm tra và nắm thông tin trong các trường hợp sự cố hoặc đe dọa sự cố; Quyền điều khiển của Cấp điều độ quốc gia; Quyền kiểm tra của Cấp điều độ quốc gia; Quyền nắm thông tin của Cấp điều độ quốc gia; Quyền điều khiển của Cấp điều độ miền; Quyền kiểm tra của Cấp điều độ miền; Quyền nắm thông tin của Cấp điều độ miền; Quyền điều khiển của Cấp điều độ phân phối tỉnh; Quyền kiểm tra của Cấp điều độ phân phối tỉnh; Quyền nắm thông tin của Cấp điều độ phân phối tỉnh; Quyền điều khiển của Cấp điều độ phân phối quận, huyện; Quyền kiểm tra của Cấp điều độ phân phối quận, huyện; Quyền nắm thông tin của Cấp điều độ phân phối quận, huyện; Quyền điều khiển của nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển; Quyền nắm thông tin của nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển; Mục tiêu cơ bản của điều độ hệ thống điện quốc gia; Trách nhiệm của Cấp điều độ quốc gia; Trách nhiệm của Cấp điều độ miền; Trách nhiệm của Cấp điều độ phân phối tỉnh; Trách nhiệm của Cấp điều độ phân phối quận, huyện; Trách nhiệm của Đơn vị phát điện; Trách nhiệm của Đơn vị truyền tải điện; Trách nhiệm của Đơn vị phân phối điện; Trách nhiệm của Đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện; Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông; Trách nhiệm của đơn vị cung cấp khí cho phát điện; Nội dung chính của phương thức vận hành hệ thống điện; Phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện; Nội dung đăng ký phương thức; Trình tự đăng ký phương thức vận hành; Trình tự thông báo phương thức vận hành; Sơ đồ kết dây cơ bản hệ thống điện; Dự báo nhu cầu phụ tải điện; Đánh giá an ninh hệ thống điện; Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện và lưới điện; Kế hoạch đưa công trình mới vào vận hành; Phiếu thao tác; Kế hoạch huy động nguồn điện; Nội dung lệnh điều độ; Hình thức lệnh điều độ; Yêu cầu khi thực hiện lệnh điều độ; Cấp điều độ quốc gia; Cấp điều độ miền; Cấp điều độ phân phối tỉnh; Cấp điều độ phân phối quận, huyện; Quan hệ công tác trong điều độ và vận hành hệ thống điện; Báo cáo vận hành ngày và báo cáo sự cố; Quy định về giao, nhận ca; Quy định đối với nhân viên vận hành trong thời gian trực ca; Điều kiện cho phép nhà máy điện hoặc trạm điện không người trực vận hành; Vận hành nhà máy điện hoặc trạm điện không người trực; Đồng hồ tần số; Yêu cầu đối với hệ thống điều tốc của máy phát điện; Quy định các cấp điều khiển tần số thứ cấp; Quy định về điều khiển tần số; Các biện pháp điều khiển tần số; Giới hạn điện áp; Nguyên tắc điều chỉnh điện áp; Yêu cầu đối với hệ thống kích từ của máy phát điện có công suất lắp đặt trên 30MW; Quy định về điều chỉnh điện áp; Phân cấp tính toán điện áp, cân bằng công suất phản kháng; Quy định về biểu đồ điện áp; Các biện pháp điều chỉnh điện áp; Thao tác điều khiển lưới điện; Điều khiển tự động lưới điện; Tách đường dây, thiết bị điện; Biểu đồ công suất phát nguồn điện; Thực hiện biểu đồ phát công suất tác dụng; Tự điều khiển phát công suất tác dụng; Thông báo khống chế công suất sử dụng không khẩn cấp; Lệnh điều độ về khống chế mức công suất sử dụng khẩn cấp; Cắt tải sự cố do thiếu nguồn điện theo lệnh điều độ; Tự động sa thải phụ tải theo tần số thấp; Cắt tải sự cố do quá tải hoặc điện áp thấp; Xử lý sự cố hệ thống điện; Khởi động đen và khôi phục hệ thống điện; Các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện quốc gia; Quy định nhân viên bộ phận trực ban chỉ huy điều độ quốc gia; Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Điều độ viên quốc gia; Nhiệm vụ của bộ phận phương thức ngắn hạn; Nhiệm vụ của bộ phận phương thức dài hạn; Nhiệm vụ của bộ phận tính toán chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động; Nhiệm vụ của bộ phận quản lý thiết bị thông tin và máy tính; Các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện miền; Quy định nhân viên bộ phận trực ban chỉ huy điều độ miền; Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Điều độ viên miền; Nhiệm vụ của bộ phận phương thức ngắn hạn; Nhiệm vụ của bộ phận phương thức dài hạn; Nhiệm vụ của bộ phận tính toán chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động; Nhiệm vụ của bộ phận quản lý thiết bị thông tin và máy tính; Các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện phân phối; Quy định bộ phận trực ban chỉ huy điều độ phân phối tỉnh; Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Điều độ viên phân phối tỉnh; Nhiệm vụ của bộ phận phương thức ngắn hạn; Nhiệm vụ của bộ phận phương thức dài hạn; Nhiệm vụ của bộ phận rơ le bảo vệ và tự động; Nhiệm vụ của bộ phận quản lý vận hành thiết bị thông tin và máy tính; Quy định trực ca vận hành của Cấp điều độ phân phối quận, huyện; Các bộ phận trực tiếp tham gia công tác vận hành; Quy định trực ca vận hành; Nhiệm vụ của Trưởng ca nhà máy điện hoặc trung tâm điều khiển nhà máy điện; Nhiệm vụ của Trưởng kíp trạm điện hoặc trung tâm điều khiển trạm điện; Chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia; Quy định về tổ chức kiểm tra, cấp Chứng nhận vận hành; Đào tạo nhân viên vận hành tại các cấp điều độ; Đào tạo nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện hoặc trung tâm điều khiển; Trách nhiệm chung; Quy định về đào tạo mới Điều độ viên quốc gia; Quy định về đào tạo lại Điều độ viên quốc gia; Quy định về đào tạo kỹ sư phương thức hệ thống điện quốc gia; Quy định về đào tạo kỹ sư SCADA/EMS hệ thống điện quốc gia; Quy định về đào tạo mới Điều độ viên miền; Quy định về đào tạo lại Điều độ viên miền; Quy định về đào tạo kỹ sư phương thức hệ thống điện miền; Quy định về đào tạo mới Điều độ viên phân phối tỉnh; Quy định về đào tạo lại Điều độ viên phân phối tỉnh; Quy định về đào tạo kỹ sư phương thức hệ thống điện phân phối; Quy định về đào tạo kỹ sư SCADA/DMS hệ thống điện phân phối; Quy định về đào tạo mới Điều độ viên phân phối quận, huyện; Quy định về đào tạo lại Điều độ viên phân phối quận, huyện; Quy định về đào tạo mới Trưởng ca nhà máy điện hoặc trung tâm điều khiển nhà máy điện; Quy định về đào tạo mới Trưởng kíp trạm điện hoặc trung tâm điều khiển trạm điện; Quy định về đào tạo lại Trưởng ca nhà máy điện, Trưởng kíp trạm điện hoặc trung tâm điều khiển; Tổ chức thực hiện; Yêu cầu chung về thao tác thiết bị điện trong hệ thống điện quốc gia; Lệnh thao tác bằng lời nói; Phiếu thao tác; Viết và duyệt phiếu thao tác theo kế hoạch; Viết và duyệt phiếu thao tác đột xuất; Thời gian và hình thức chuyển phiếu thao tác; Quan hệ công tác trong khi thực hiện thao tác; Yêu cầu đối với người ra lệnh thao tác; Yêu cầu đối với người giám sát, người thao tác; Thực hiện thao tác thiết bị điện nhất thứ; Thực hiện thao tác liên quan đến mạch nhị thứ; Thao tác trong giờ nhu cầu sử dụng điện cao và giao nhận ca; Thao tác trong điều kiện thời tiết xấu; Tạm ngừng thao tác; Quy định chung về thao tác xa; Điều kiện thực hiện thao tác xa; Quy định chung về thao tác máy cắt; Thao tác dao cách ly; Thao tác dao tiếp địa; Thao tác cắt điện máy biến áp; Thao tác đóng điện máy biến áp; Thao tác cắt điện đường dây; Thao tác đóng điện đường dây; Các biện pháp an toàn đối với đường dây; Thao tác thanh cái; Thao tác máy cắt vòng thanh cái; Thao tác hoà điện; Thao tác khép mạch vòng; Thao tác mở mạch vòng; Thao tác thiết bị điện khác; Điều kiện đưa công trình mới vào vận hành; Đóng điện nghiệm thu máy cắt; Đóng điện nghiệm thu máy biến áp; Đóng điện nghiệm thu đường dây, đường cáp; Hoà điện lần đầu máy phát điện; Đóng điện nghiệm thu thiết bị bù; Phân cấp đặt tên, đánh số thiết bị điện nhất thứ; Đánh số, đặt tên các thiết bị chính hoặc phụ trợ khác; Đánh số cấp điện áp; Đặt tên thanh cái; Đặt tên máy phát, máy bù đồng bộ; Đặt tên máy biến áp; Đặt tên điện trở trung tính, kháng trung tính của máy biến áp; Đặt tên kháng bù ngang; Đặt tên kháng trung tính, điện trở trung tính của kháng bù ngang; Đặt tên kháng giảm dòng ngắn mạch; Đặt tên cuộn cản; Đặt tên tụ bù; Đặt tên thiết bị bù tĩnh; Đặt tên tụ chống quá áp; Đặt tên máy biến điện áp; Đặt tên máy biến dòng điện; Đặt tên chống sét; Đặt tên cầu chì; Đánh số máy cắt điện; Đánh số dao cách ly; Đánh số dao tiếp địa; Đánh số các thiết bị đóng cắt ở các nhánh rẽ, các phân đoạn đường dây; Tần số; Điện áp; Cân bằng pha; Sóng hài điện áp; Nhấp nháy điện áp; Dòng ngắn mạch và thời gian loại trừ sự cố; Chế độ nối đất; Hệ số sự cố chạm đất; Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối; Các bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện; Tổn thất điện năng của lưới điện phân phối; Trình tự phê duyệt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng hàng năm của lưới điện phân phối; Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng; Yêu cầu chất lượng dịch vụ khách hàng; Quy định chung về dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện phân phối; Dự báo nhu cầu phụ tải điện năm; Dự báo nhu cầu phụ tải điện tháng; Dự báo nhu cầu phụ tải điện tuần; Quy định chung về kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối; Yêu cầu đối với kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối hàng năm; Nội dung kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối; Trình tự phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối; Điểm đấu nối; Ranh giới phân định tài sản và quản lý vận hành; Tuân thủ quy hoạch phát triển điện lực; Trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu về đấu nối và phối hợp thực hiện đấu nối; Yêu cầu đối với thiết bị điện đấu nối; Yêu cầu về cân bằng pha; Yêu cầu về sóng hài dòng điện; Yêu cầu về nhấp nháy điện áp; Yêu cầu về chế độ nối đất; Yêu cầu về hệ số công suất; Yêu cầu về hệ thống bảo vệ; Yêu cầu về hệ thống thông tin; Yêu cầu về kết nối hệ thống SCADA; Yêu cầu đối với tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện đấu nối vào lưới điện phân phối; Yêu cầu đối với nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời đấu nối vào lưới điện phân phối từ cấp điện áp trung áp trở lên; Yêu cầu kỹ thuật của Trung tâm điều khiển; Hồ sơ đề nghị đấu nối; Trình tự thỏa thuận đấu nối cấp điện áp trung áp và 110 kV; Thời hạn xem xét và ký Thoả thuận đấu nối; Quyền tiếp cận thiết bị tại điểm đấu nối; Cung cấp hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối đối với Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đấu nối ở cấp điện áp 110 kV và khách hàng có tổ máy phát điện đấu nối ở cấp điện áp trung áp; Cung cấp hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối đối với Khách hàng sử dụng điện có trạm điện riêng đấu nối vào lưới điện trung áp; Kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối; Đóng điện điểm đấu nối; Trình tự thử nghiệm, nghiệm thu để đưa vào vận hành thiết bị sau điểm đấu nối; Kiểm tra và giám sát vận hành các thiết bị đấu nối; Thay thế, lắp đặt thêm thiết bị tại điểm đấu nối; Thực hiện đấu nối vào lưới hạ áp đối với Khách hàng sử dụng điện; Cung cấp hồ sơ cho kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của Đơn vị phân phối điện; Đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của Đơn vị phân phối điện; Thay thế, lắp đặt thêm thiết bị trên lưới điện phân phối; Quy định chung về tách đấu nối và khôi phục đấu nối; Tách đấu nối tự nguyện; Tách đấu nối bắt buộc; Khôi phục đấu nối; Trách nhiệm của Đơn vị phân phối điện; Trách nhiệm của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Cấp điều độ có quyền điều khiển; Trách nhiệm của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối; Quy định chung về bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phân phối; Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm; Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng; Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần; Kế hoạch vận hành năm; Kế hoạch vận hành tháng; Kế hoạch vận hành tuần; Phương thức vận hành ngày; Vận hành hệ thống điện phân phối; Tình huống khẩn cấp; Vận hành hệ thống điện phân phối trong trường hợp sự cố hoặc rã lưới toàn bộ hoặc một phần hệ thống điện truyền tải; Vận hành hệ thống điện phân phối trong trường hợp tách đảo; Vận hành hệ thống điện phân phối khi xảy ra sự cố nghiêm trọng trên lưới điện phân phối cấp điện áp 110 kV; Khôi phục hệ thống điện phân phối;. Điều khiển phụ tải; Ngừng, giảm mức cung cấp điện; Xây dựng phương án sa thải phụ tải; Các biện pháp sa thải phụ tải; Thực hiện sa thải phụ tải; Thực hiện điều chỉnh điện áp; Giám sát và điều khiển từ xa; Hình thức trao đổi thông tin; Trao đổi thông tin trong vận hành; Thông báo các tình huống bất thường; Thông báo về sự cố nghiêm trọng; Trách nhiệm chung trong phối hợp vận hành; Phối hợp thực hiện vận hành; Các yêu cầu chung về thí nghiệm trên hệ thống điện phân phối; Các trường hợp tiến hành thí nghiệm thiết bị trên lưới điện phân phối; Các trường hợp tiến hành thí nghiệm tổ máy phát điện; Trách nhiệm trong thí nghiệm thiết bị trên lưới điện phân phối; Trình tự thí nghiệm theo yêu cầu của Đơn vị phân phối điện; Trình tự thí nghiệm theo đề nghị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối; Trách nhiệm thực hiện sau khi thí nghiệm; Chế độ báo cáo; Thực hiện đấu nối ở cấp điện áp trung áp; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tần số; Ổn định hệ thống điện; Điện áp; Cân bằng pha; Mức nhấp nháy điện áp; Dao động điện áp; Chế độ nối đất trung tính; Dòng điện ngắn mạch và thời gian loại trừ sự cố; Hệ số chạm đất; Độ tin cậy của lưới điện truyền tải; Tổn thất điện năng của lưới điện truyền tải; Quy định chung về dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia; Dự báo nhu cầu phụ tải điện năm; Dự báo nhu cầu phụ tải điện tháng; Dự báo nhu cầu phụ tải điện tuần; Dự báo nhu cầu phụ tải điện ngày; Dự báo nhu cầu phụ tải điện chu kỳ giao dịch thị trường điện; Nguyên tắc chung; Nội dung kế hoạch phát triển lưới điện truyền tải; Trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch phát triển lưới điện truyền tải; Trình tự lập, phê duyệt và công bố kế hoạch phát triển lưới điện truyền tải; Điểm đấu nối; Ranh giới phân định tài sản và quản lý vận hành; Các yêu cầu chung; Yêu cầu đối với thiết bị điện đấu nối; Yêu cầu đối với hệ thống rơ le bảo vệ; Yêu cầu đối với hệ thống thông tin; Yêu cầu về kết nối hệ thống SCADA; Nối đất trung tính máy biến áp; Hệ số công suất của Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải; Độ dao động phụ tải điện; Hệ thống tự động sa thải phụ tải theo tần số; Yêu cầu đối với Trung tâm điều khiển; Yêu cầu khả năng huy động, điều khiển công suất tổ máy phát điện; Hệ thống kích từ của tổ máy phát điện; Hệ thống điều tốc của tổ máy phát điện; Khởi động đen; Yêu cầu kỹ thuật đối với nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời; Trình tự thỏa thuận đấu nối; Thời hạn xem xét và ký thỏa thuận đấu nối; Quyền tiếp cận thiết bị tại điểm đấu nối; Cung cấp hồ sơ cho kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối; Kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối; Đóng điện điểm đấu nối; Chạy thử, nghiệm thu để đưa vào vận hành thiết bị sau điểm đấu nối; Kiểm tra và giám sát vận hành các thiết bị sau khi chính thức đưa vào vận hành; Thay thế thiết bị tại điểm đấu nối; Cung cấp hồ sơ cho kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối; Đóng điện điểm đấu nối; Thay thế thiết bị trên lưới điện truyền tải; Quy định chung về tách đấu nối và khôi phục đấu nối; Tách đấu nối tự nguyện; Tách đấu nối bắt buộc; Khôi phục đấu nối; Các chế độ vận hành của hệ thống điện truyền tải; Nguyên tắc vận hành hệ thống điện truyền tải; Kiểm tra, giám sát hệ thống rơ le bảo vệ; Vận hành ổn định hệ thống điện; Thử nghiệm và giám sát thử nghiệm; Xử lý sự cố; Thông báo suy giảm an ninh hệ thống điện; Sa thải phụ tải đảm bảo an ninh hệ thống điện; Trách nhiệm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Trách nhiệm của Đơn vị truyền tải điện; Trách nhiệm của Đơn vị phát điện; Trách nhiệm của Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện; Trách nhiệm của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải; Các loại dịch vụ phụ trợ; Yêu cầu kỹ thuật của các dịch vụ phụ trợ; Nguyên tắc xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ; Đăng ký dịch vụ phụ trợ; Quy định chung về bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện truyền tải; Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện truyền tải; Thứ tự ưu tiên tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa; Đăng ký tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa; Tách sửa chữa khẩn cấp thiết bị đang vận hành; Báo cáo việc tách sửa chữa khẩn cấp thiết bị; Lập lịch huy động ngày tới; Ràng buộc an ninh hệ thống; Điều độ hệ thống điện thời gian thực; Các phương thức vận hành hệ thống điện thời gian thực; Trách nhiệm chung trong phối hợp vận hành; Trao đổi thông tin xử lý sự cố; Bảo mật thông tin; Chế độ báo cáo sự cố trong hệ thống điện quốc gia; Báo cáo kết quả vận hành lưới điện truyền tải; Báo cáo kế hoạch vận hành và kết quả vận hành hệ thống điện quốc gia; Quy định chung về đánh giá an ninh hệ thống điện; Công suất và điện năng dự phòng của hệ thống điện; Đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn; Đánh giá an ninh hệ thống điện ngắn hạn; Yêu cầu chung; Các chỉ số thực hiện của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Các chỉ số thực hiện của Đơn vị truyền tải điện; Giải quyết tranh chấp; Xử lý vi phạm; Tổ chức thực hiện; Nội dung nghiên cứu phụ tải điện; Ứng dụng kết quả nghiên cứu phụ tải điện; Trình tự thực hiện chọn mẫu phụ tải điện phi dân dụng; Phân tích và phân loại phụ tải điện phi dân dụng; Xác định biến mục tiêu phục vụ tính toán chọn mẫu phụ tải điện phi dân dụng; Phân tích, tách dải phụ tải điện theo biến mục tiêu; Tính toán số lượng mẫu phụ tải điện phi dân dụng; Trách nhiệm của các đơn vị trong chọn mẫu phụ tải điện phi dân dụng; Tính toán, lựa chọn mẫu phụ tải điện dân dụng; Trách nhiệm của các đơn vị trong chọn mẫu phụ tải điện dân dụng; Thu thập số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện; Cách xác định lỗi số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện; Hiệu chỉnh và ước lượng số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện; Trách nhiệm của các đơn vị trong thu thập và hiệu chỉnh số liệu đo đếm; Phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải điện; Xây dựng biểu đồ phụ tải điện trung bình chuẩn hóa đơn vị; Xây dựng biểu đồ phụ tải điện thực; Xây dựng biểu đồ phụ tải điện điển hình; Phân tích biểu đồ phụ tải điện; Trách nhiệm của các đơn vị trong xây dựng, phân tích biểu đồ phụ tải điện; Phương pháp dự báo biểu đồ phụ tải điện; Nội dung dự báo biểu đồ phụ tải điện; Trách nhiệm của các đơn vị trong dự báo biểu đồ phụ tải điện; Báo cáo kết quả đánh giá mẫu phụ tải điện; Báo cáo kết quả phân tích biểu đồ phụ tải điện; Báo cáo kết quả dự báo biểu đồ phụ tải điện; Nguyên tắc thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Đánh giá nhu cầu thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Phân tích, đánh giá biểu đồ phụ tải hệ thống điện; Nghiên cứu phụ tải điện; Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống điện, kế hoạch đầu tư nguồn điện, lưới điện và đánh giá an ninh hệ thống điện; Xác định nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Trách nhiệm của các đơn vị trong việc đánh giá nhu cầu thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Quy định chung về kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Nội dung kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Các chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Đơn vị cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện; Khuyến khích thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Trình tự thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Xây dựng phương án và thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện; Tính toán đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Tính toán sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích cho khách hàng trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện; Giám sát và đánh giá thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Lựa chọn nhà máy điện khởi động đen; Xác định vị trí nhà máy điện khởi động đen; Nguyên tắc xử lý sự cố rã lưới và khôi phục hệ thống điện; Nguyên tắc thực hiện khởi động đen và khôi phục hệ thống điện; Chi phí đầu tư, duy trì hệ thống khởi động đen; Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trách nhiệm của Cấp điều độ quốc gia; Trách nhiệm của Cấp điều độ miền; Trách nhiệm của Cấp điều độ phân phối tỉnh; Trách nhiệm của Cấp điều độ phân phối quận, huyện; Trách nhiệm của Đơn vị phát điện có nhà máy điện khởi động đen; Trách nhiệm của Đơn vị phát điện có nhà máy điện tách lưới giữ tự dùng; Trách nhiệm của Đơn vị phát điện khác; Trách nhiệm của Đơn vị truyền tải điện; Trách nhiệm của Đơn vị phân phối điện, đơn vị phân phối và bán lẻ điện; Trách nhiệm của Đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông điện lực; Trách nhiệm của Đơn vị có thiết bị điện quan trọng; Nhiệm vụ của trưởng ca nhà máy điện khởi động đen, trưởng ca trung tâm điều khiển cụm nhà máy điện có nhà máy điện khởi động đen; Nhiệm vụ của trưởng ca nhà máy điện tách lưới giữ tự dùng, trưởng ca trung tâm điều khiển cụm nhà máy điện có nhà máy điện tách lưới giữ tự dùng; Nhiệm vụ của trưởng ca nhà máy điện tách lưới phát độc lập, trưởng ca trung tâm điều khiển cụm nhà máy điện tách lưới phát độc lập; Nhiệm vụ của nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trung tâm điều khiển cụm nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển nhóm trạm điện; Nhiệm vụ của Điều độ viên miền; Nhiệm vụ của điều độ viên phân phối tỉnh; Nhiệm vụ của điều độ viên phân phối quận, huyện; Hợp đồng mua bán điện có thời hạn; Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt; Ban hành mẫu hợp đồng; Ký kết và ngôn ngữ hợp đồng; Chủ thể ký hợp đồng; Thời hạn của Hợp đồng; Tổ chức thực hiện; Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện; Hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện; Thanh toán tiền điện; Thanh toán tiền điện; Đo đếm điện; Đo đếm điện năng; Trách nhiệm của Đơn vị phát điện; Trách nhiệm của Công ty Mua bán điện; Trách nhiệm của Đơn vị truyền tải điện; Trách nhiệm của Đơn vị phân phối điện; Trách nhiệm của Đơn vị phân phối và bán lẻ điện; Trách nhiệm của Khách hàng sử dụng điện; Trách nhiệm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Trách nhiệm của Đơn vị quản lý số liệu đo đếm; Trách nhiệm của Đơn vị thí nghiệm, kiểm định; Nguyên tắc xác định vị trí đo đếm; Vị trí đo đếm của nhà máy điện; Vị trí đo đếm của Khách hàng sử dụng điện hoặc Đơn vị phân phối và bán lẻ điện đấu nối vào cấp điện áp từ trung áp trở lên; Vị trí đo đếm giữa lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối; Vị trí đo đếm giữa hai Đơn vị phân phối điện; Vị trí đo đếm cấp điện áp hạ áp; Yêu cầu đối với Hệ thống đo đếm; Yêu cầu đối với mạch đo; Yêu cầu đối với niêm phong kẹp chì và bảo mật; Quản lý mật khẩu công tơ đo đếm; Quản lý hồ sơ phục vụ đo đếm, giao nhận điện năng; Cấu hình của Hệ thống đo đếm; Yêu cầu đối với công tơ đo đếm; Yêu cầu đối với CT sử dụng cho mục đích đo đếm điện năng; Yêu cầu đối với VT sử dụng cho mục đích đo đếm điện năng; Yêu cầu đối với công tơ đo đếm; Yêu cầu đối với CT sử dụng cho mục đích đo đếm điện năng; Quản lý Hệ thống thu thập số liệu đo đếm, Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Mô hình tổng thể Hệ thống thu thập số liệu đo đếm, Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Yêu cầu đối với Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; Yêu cầu đối với Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Định dạng file dữ liệu đo đếm; Nguyên tắc thực hiện thỏa thuận thiết kế kỹ thuật; Hồ sơ đề nghị thỏa thuận thiết kế kỹ thuật Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; Thực hiện thỏa thuận thiết kế kỹ thuật Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; Thời gian thỏa thuận và ký thỏa thuận thiết kế kỹ thuật Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; Yêu cầu trong quá trình đầu tư, lắp đặt; Trách nhiệm của các đơn vị trong đầu tư, lắp đặt Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; Thành phần tham gia nghiệm thu; Hồ sơ phục vụ nghiệm thu; Trình tự thực hiện nghiệm thu; Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; Thiết kế Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; Treo, tháo Hệ thống đo đếm; Quản lý, vận hành Hệ thống đo đếm; Thay đổi thông số của Hệ thống đo đếm; Thay thế thiết bị của Hệ thống đo đếm; Công tác tại hiện trường; Vận hành Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Sự cố Hệ thống đo đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Xử lý sự cố Hệ thống đo đếm; Xử lý sự cố Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Quy định chung về kiểm định thiết bị đo đếm; Thành phần tham gia kiểm định thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên; Kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên; Kiểm định theo yêu cầu thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên; Kiểm định sau sửa chữa thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên; Thực hiện kiểm định thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên; Yêu cầu về kiểm định thiết bị đo đếm cấp điện áp hạ áp; Kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm cấp điện áp hạ áp; Nguyên tắc, căn cứ thiết lập phương thức giao nhận điện năng; Thiết lập phương thức giao nhận điện năng; Nguyên tắc, căn cứ cơ sở đưa vị trí đo đếm vào giao nhận điện năng; Đưa vị trí đo đếm vào giao nhận điện năng; Hủy bỏ vị trí đo đếm; Phương pháp thu thập số liệu đo đếm; Yêu cầu đối với phương pháp ghi tại chỗ; Yêu cầu đối với phương pháp ghi từ xa; Đọc và truyền số liệu đo đếm; Xử lý số liệu đo đếm; Kiểm toán Đơn vị quản lý số liệu đo đếm; Lưu trữ và quản lý số liệu đo đếm; Ghi chỉ số công tơ điện; Trách nhiệm bảo vệ công tơ điện của bên mua điện; Kiểm định thiết bị đo đếm điện bị khiếu nại; Bảo đảm chất lượng điện năng; Chất lượng điện năng; Hướng dẫn thực hiện mua, bán công suất phản kháng; Ngừng, giảm mức cung cấp điện; Ngừng, giảm mức cung cấp điện; Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện; Ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp; Ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp; Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật; Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp; Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp; Trình tự ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật; Báo cáo định kỳ hàng tháng;. Báo cáo đột xuất; Giám sát thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện; Mua bán điện với nước ngoài; Mua bán điện với nước ngoài; Yêu cầu chung; Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài; Trình tự thẩm định và phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài; Chính sách giá điện; Căn cứ lập và điều chỉnh giá điện; Giá điện và các loại phí; Phê duyệt giá điện và phí; Giá điện hai thành phần; Giá phát điện và giá bán buôn điện.
- Chương V gồm 34 điều quy định về giấy phép hoạt động điện lực như: Đối tượng, điều kiện được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực; Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện; Điều kiện cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện; Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phân phối điện; Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán buôn điện; Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện; Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện; Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện; Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp; Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện; Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy nhiệt điện; Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp; Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực; Lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực; Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện; Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực; Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực; Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực; Nội dung của giấy phép hoạt động điện lực; Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực; Phạm vi hoạt động trong lĩnh vực được cấp giấy phép hoạt động điện lực; Thời hạn cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực; Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực; Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực; Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực; Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực.
- Chương VI gồm 12 điều quy định vềquyền, nghĩa vụ của đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện như: Quyền và nghĩa vụ của đơn vị phát điện; Trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện; Trách nhiệm báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện và báo cáo tài chính; Quy định về quản lý, vận hành nhà máy điện trong trường hợp cho thuê khoán nhà máy, thuê hoặc giao quản lý vận hành; Quyền và nghĩa vụ của đơn vị truyền tải điện; Xây dựng, cải tạo lưới điện; Quyền và nghĩa vụ của đơn vị phân phối điện; Quyền được vào khu vực quản lý của bên mua điện; Quyền và nghĩa vụ của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia; Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán buôn điện; Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện; Quyền và nghĩa vụ của đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực; Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực; Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện; Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện lớn.
- Chương VII gồm 52 điều quy định về bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện như: Trách nhiệm bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện; Quy định chung về an toàn đối với thiết bị điện và công trình điện lực; Danh mục các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định; Nội dung kiểm định; Chu kỳ kiểm định; Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện; Tổ chức thực hiện; Các hành vi bị nghiêm cấm; Trách nhiệm bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; Trách nhiệm phối hợp thực hiện khi xây dựng, cải tạo, kết thúc sử dụng công trình điện lực và các công trình khác; Xử lý, quản lý an toàn đối với công trình điện lực không còn khai thác, sử dụng; Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; Xây dựng công trình lưới điện cao áp; Biển báo, tín hiệu; Phân loại biển báo an toàn điện; Đặt biển báo an toàn điện; Trách nhiệm đặt biển báo an toàn điện; Quản lý, vận hành lưới điện cao áp; Báo cáo về tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; Bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp; Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; Điều kiện tồn tại nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV; Phạm vi nối đất; Đối tượng phải nối đất; Kỹ thuật nối đất; Trách nhiệm nối đất và quản lý hệ thống nối đất; Thỏa thuận khi xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; Bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm; Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm; Bảo vệ an toàn trạm điện; Cường độ điện trường trong trạm điện có điện áp từ 220 kV trở lên; Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện; An toàn trong phát điện; Yêu cầu chung về an toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và sử dụng điện để sản xuất; An toàn trong truyền tải điện, phân phối điện; An toàn trong đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; Điều kiện đấu nối công trình điện lực vào lưới điện quốc gia; An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất; An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ; Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp; Xử lý sự cố điện.
- Chương VIII gồm 37 điều quy định về điện phục vụ nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo như: Chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; Trách nhiệm Bên giao và bên nhận; Hồ sơ giao nhận; Phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản bàn giao; Xác định cơ cấu các nguồn vốn xây dựng công trình; Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn; Chi phí cho hoạt động giao nhận tài sản lưới điện trung áp nông thôn; Nguyên tắc xử lý và hoàn trả vốn; Nguồn vốn hoàn trả; Việc giao nhận lưới điện trung áp nông thôn, bao gồm hai giai đoạn giao – nhận quản lý vận hành và hoàn trả vốn; Trình tự tiến hành giao nhận và hoàn trả vốn; Hồ sơ giao nhận Hồ sơ giao nhận tài sản LĐHANT gồm có hồ sơ gốc theo quy định và hồ sơ được lập tại thời điểm giao, nhận; Phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản bàn giao; Xác định cơ cấu các nguồn vốn xây dựng công trình; Nguyên tắc xử lý và hoàn trả vốn; Nguồn vốn, thời gian và phương thức hoàn trả vốn; Trách nhiệm của Bên giao và Bên nhận; Thành lập Hội đồng định giá tài sản LĐHANT; Chi phí cho hoạt động giao nhận tài sản LĐHANT; Trình tự giao nhận tài sản LĐHANT và hoàn trả vốn; Trách nhiệm UBND tỉnh, thành phố; Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; Hỗ trợ đầu tư phát triển điện lực ở nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo; Giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; Tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; Thanh toán tiền điện thủy nông; An toàn điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; Quy định về huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện; Đối tượng được huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện; Nội dung huấn luyện phần lý thuyết; Nội dung huấn luyện phần thực hành; Tổ chức huấn luyện; Bậc an toàn điện; Thẻ an toàn điện.
- Chương IX gồm 63 điều quy định về quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện như: Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện; Trách nhiệm quản lý nhu cầu điện; Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện; Thẩm quyền kiểm tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương; Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương và Kiểm tra viên điện lực cấp huyện; Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực; Tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực; Thẩm quyền cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực; Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực; Mẫu thẻ và thời hạn sử dụng thẻ Kiểm tra viên điện lực; Trách nhiệm của Kiểm tra viên điện lực; Hình thức kiểm tra; Nguyên tắc kiểm tra; Trình tự kiểm tra; Nội dung kiểm tra hoạt động điện lực; Nội dung kiểm tra sử dụng điện; Kiểm tra phát hiện có hành vi trộm cắp điện; Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng; Biên bản kiểm tra; Biên bản vi phạm hành chính; Chuyển biên bản, hồ sơ vi phạm; Hồ sơ và tang vật, phương tiện vi phạm; Quản lý hồ sơ kiểm tra; Mẫu biên bản và mẫu quyết định; Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương; Chế độ báo cáo; Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn điện; Triển khai, quản lý Quy hoạch TTĐL; Thực hiện công tác kiểm tra; Trách nhiệm thực hiện; Điều tiết hoạt động điện lực; Kiểm tra hợp đồng mua bán điện có thời hạn; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Trách nhiệm các bên liên quan trong giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và bồi thường thiệt hại; Phương pháp tính giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với hành vi vi phạm của bên bán điện; Bồi thường thiệt hại trong trường hợp có hành vi bán sai giá do cơ quan có thẩm quyền quy định; Bồi thường thiệt hại trong trường hợp trộm cắp điện; Điều tiết hoạt động điện lực; Phương pháp xác định tổng điện năng, tổng công suất phân bổ cho các tổng công ty điện lực khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện; Phương pháp phân bổ sản lượng điện cho các tổng công ty điện lực; Phương pháp phân bổ sản lượng điện cho các công ty điện lực cấp tỉnh; Phương pháp phân bổ công suất cho tổng công ty điện lực; Phương pháp phân bổ công suất cho công ty điện lực cấp tỉnh; Nguyên tắc thực hiện điều hoà, tiết giảm điện; Kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới; Kế hoạch cung ứng điện tại địa phương năm tới; Kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia tháng tới; Kế hoạch cung ứng điện tại địa phương tháng tới; Lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương; Kế hoạch phân bổ công suất của hệ thống điện quốc gia; Lập và thực hiện kế hoạch tiết giảm công suất tại địa phương; Phân bổ công suất và tiết giảm điện khi xảy ra thiếu công suất cục bộ; Chế độ báo cáo của công ty điện lực cấp tỉnh; Chế độ báo cáo của Tổng công ty điện lực; Chế độ báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Giám sát cung ứng điện khi hệ thống điện thiếu nguồn điện; Thanh tra chuyên ngành điện lực.
- Chương X gồm 103 điều quy định về điều khoản thi hành như: Quy định đối với tổ chức, cá nhân đang hoạt động điện lực: Quy định chuyển tiếp; Hiệu lực thi hành; Hướng dẫn thi hành; Tổ chức thực hiện.
Như vậy, thông qua việc pháp điển đề mục Điện lực đã xác định được toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về điện lực đang còn hiệu lực được thống kê, tập hợp, sắp xếp giúp các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân dễ dàng tìm kiếm, tra cứu cũng như bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật và góp phần nâng cao sự tin tưởng của người dân vào hệ thống pháp luật./.
Trần Thanh Loan