Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Kiểm toán nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Kiểm toán nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn

Thực hiện Quyết định số 2885/QĐ-BTP ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Kiểm toán nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn, chiều ngày 20/12/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 17); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện Phát triển ngành nghề nông thôn (Đề mục số 9 thuộc Chủ đề số 24). Trên cơ sở đó, Kiểm toán nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Kiểm toán nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Kiểm toán nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Kiểm toán nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Kiểm toán nhà nước bao gồm 24 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Kiểm toán Nhà nước; Bộ Tài chính); đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn bao gồm 12  văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính) và 26 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, Đề mục Kiểm toán nhà nước có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 ngày 24/6/2015 của Quốc hội gồm 09 chương với 73 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn gồm 05 chương với 25 điều. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ, ngành tập hợp, pháp điển một số văn bản QPPL có nội dung liên quan gần nhất đến đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn (không thể thành lập đề mục riêng hoặc pháp điển vào đề mục khác) và bổ sung thêm cấu trúc của Đề mục cho phù hợp, dễ tra cứu.  

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Kiểm toán nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát danh mục văn bản có nội dung thuộc đề mục và văn bản có nội dung liên quan đến đề mục để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong quá trình thực hiện pháp điển đề mục Kiểm toán nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang