Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đấu giá tài sản; Trợ giúp pháp lý và Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đấu giá tài sản; Trợ giúp pháp lý và Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Thực hiện Quyết định số 1769/QĐ-BTP ngày 07/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đấu giá tài sản; Trợ giúp pháp lý và Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, chiều ngày 20/8/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Đấu giá tài sản và đề mục Trợ giúp pháp lý (đề mục số 1 và đề mục số 5 thuộc Chủ đề số 4), Bộ Y tế được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (đề mục số 7 thuộc Chủ đề số 45). Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế  đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Đấu giá tài sản bao gồm 11 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường) và 40 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Trợ giúp pháp lý bao gồm 15 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính) và 24 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Phòng, chống bệnh truyền nhiễm bao gồm 29 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế; Bộ Tài chính; Bộ Công an) và 18 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Đấu giá tài sản có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội gồm 08 chương với 81 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp. Đề mục Trợ giúp pháp lý có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội gồm 08 chương với 48 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp. Đề mục Phòng, chống bệnh truyền nhiễm có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội gồm 06 chương với 64 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp.
 

Tại cuộc họp, về cơ bản, các đại biểu tham dự đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển các đề mục: Đấu giá tài sản; Trợ giúp pháp lý và Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, đối với đề mục Đấu giá tài sản, Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan thực hiện pháp điển đưa ra khỏi kết quả pháp điển đối với các văn bản quy định về đấu giá trong các lĩnh vực cụ thể và xác định nội dung liên quan, thực hiện chỉ dẫn theo quy định. Các văn bản này được pháp điển vào các đề mục chuyên ngành tương ứng. Cụ thể 04 văn bản sau: Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (pháp điển vào đề mục Tần số vô tuyến điện); Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (pháp điển vào đề mục Tần số vô tuyến điện); Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (pháp điển vào đề mục Tần số vô tuyến điện); Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (pháp điển vào đề mục Đất đai).
 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển các đề mục: Đấu giá tài sản; Trợ giúp pháp lý và Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang