Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Tài nguyên nước và đề mục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Tài nguyên nước và đề mục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 27/02/2019, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đề mục Tài nguyên nước và đề mục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đ/c Đồng Ngọc Ba - Phó Chủ tịch Hội đồng - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia về công tác pháp điển.

Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Tài nguyên nước (Đề mục số 5 thuộc Chủ đề số 27);  Bộ Công Thương đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 34) theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển đề mục Tài nguyên nước và đề mục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định; hoàn thiện kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: (1) Đề mục Tài nguyên nước: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục Tài nguyên nước bao gồm 42[1] văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Y tế) và 21 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. (2) Đề mục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm 04[2] văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công Thương) và 48 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Trên cơ sở Danh mục văn bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc đề mục, về cơ bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương đã thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ đúng quy định.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định có ý kiến đối với các Thông tư của Bộ Tài nguyên môi trường quy định về kỹ thuật như: Thông tư 08/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000; Thông tư 09/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000; Thông tư 10/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000; Thông tư 11/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000; Thông tư 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; Thông tư 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất… có tính độc lập tương đối nên được pháp điển vào Chương riêng (bổ sung Chương).
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Cụ thể, đề mục Tài nguyên nước có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 (gồm 10 chương với 79 điều) - không bổ sung cấu trúc đề mục. Đề mục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội (gồm 06 chương với 51 điều) - không bổ sung cấu trúc đề mục.
 

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục nêu trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
[1] Ngoài ra có 03 văn bản là văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản có nội dung thuộc đề mục.
[2] Ngoài ra có 02 văn bản là văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản có nội dung thuộc Đề mục.
Trần Thanh Loan
Chung nhan Tin Nhiem Mang