Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Luật sư và Nuôi con nuôi
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Luật sư và Nuôi con nuôi

Ngày 6/9/2016, trên cơ sở Quyết định số 1814/QĐ-BTP ngày 29/8/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Luật sư và Nuôi con nuôi, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên.

Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Cục Kiểm tra VBQPPL), Bộ Tư pháp chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Nhằm triển khai thực hiện pháp điển đề mục Luật sư và đề mục Nuôi con nuôi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 11/5/2016 về Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống QPPL đối với đề mục Luật sư và Quyết định số 385/QĐ-BTP ngày 9/3/2016 về Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống QPPL đối với đề mục Nuôi con nuôi. Theo đó, 02 đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục nêu trên là Cục Bổ trợ tư pháp (đề mục Luật sư) và Cục Con nuôi (đề mục Nuôi con nuôi).
Tại Cuộc họp thẩm định, đại diện Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Con nuôi đã thay mặt Bộ Tư pháp báo cáo Hội đồng thẩm định về quá trình thực hiện, Dự thảo kết quả pháp điển đồng thời xin ý kiến Hội đồng những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp điển đối với các đề mục Luật sư và Nuôi con nuôi. Theo đó, đề mục Luật sư gồm có 07 văn bản có nội dung thuộc Đề mục, 17 văn bản có nội dung liên quan và đề mục Nuôi con nuôi có 07 văn bản có nội dung thuộc Đề mục và 04 văn bản có nội dung liên quan. Cấu trúc đề mục Luật sư được xác định theo cấu trúc của Luật số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về Luật sư được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Cấu trúc của đề mục Nuôi con nuôi được xác định theo cấu trúc của Luật số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội về Nuôi con nuôi. Các văn bản sử dụng để pháp điển vào nội dung các đề mục này thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.
Đề mục Luật sư và đề mục Nuôi con nuôi được đánh giá là 02 đề mục có hệ thống văn bản QPPL tương đối ổn định, số lượng văn bản ít nên không gây nhiều khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện pháp điển.

Phát biểu tại Cuộc họp, các thành viên tham dự cơ bản nhất trí với Báo cáo thẩm định kết quả pháp điển đối với 02 đề mục Luật sư và Nuôi con nuôi của Cục Kiểm tra VBQPPL và đóng góp thêm một số ý kiến liên quan đến: Việc mô tả hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Luật Tạm giữ tạm giam 2015 trong chỉ dẫn của đề mục Luật sư (do 02 Luật này đang được lùi hiệu lực thi hành đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực); vị trí sắp xếp một số QPPL đối với đề mục Nuôi con nuôi; đồng thời cũng đưa ra giải pháp đối với những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp điển các đề mục.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển 02 đề mục Luật sư và Nuôi con nuôi đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên về cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện; đồng thời sắp xếp các đề mục vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định.
Nguyễn Thị Trà