Cập nhật QPPL mới của Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Đề mục Hoạt động viễn thám
Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Cập nhật QPPL mới của Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Đề mục Hoạt động viễn thám

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2022). Căn cứ vào Điều 13 Pháp lệnh pháp điển và Điều 17 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện cập nhật các QPPL mới tại Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT vào Đề mục Hoạt động viễn thám theo quy định. Do là văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành không thay thế văn bản nào nên Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT được cập nhật vào Bộ pháp điển như văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Theo quy định tại Pháp lệnh pháp điển và Nghị định số  63/2013/NĐ-CP, việc pháp điển nội dung của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành vào đề mục được thực hiện như sau: cơ quan thực hiện pháp điển lựa chọn, sắp xếp các điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Để sắp xếp một cách hợp lý các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đòi hỏi người thực hiện pháp điển phải xác định được lĩnh vực gốc mà QPPL đó điều chỉnh. Đồng thời xác định QPPL đã có trong đề mục liên quan trực tiếp hoặc liên quan gần nhất đến nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để sắp xếp sau QPPL đó.
Tuy nhiên, Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT không hướng dẫn cụ thể điều nào của văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nên đã được bổ sung thành mục riêng tại Chương VI (Chương này cũng là chương được bổ sung so với cấu trúc của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP Về hoạt động viễn thám ngày 04/01/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2019)
Cụ thể các QPPL mới được cập nhật, sắp xếp như sau:
 
Chương VI
QUY ĐỊNH QUY TRÌNH, KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC - KINH TẾ KỸ THUẬT

Mục 3
ĐỊNH MỨC - KINH TẾ KỸ THUẬT
 
Điều 27.6.TT.18.1.
(Điều 1 Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia ngày 30/06/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2022 )
Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
ĐMKTKT_05_2022_TT-BTNMT.doc

 Chương VII
HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 27.6.TT.18.2. Hiệu lực thi hành
(Điều 2 Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2022)
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.
Điều 27.6.TT.18.3.
(Điều 3 Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2022)
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia áp dụng cho các bước công việc sau: Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và Cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất, tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện.
Đối tượng áp dụng:
Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất, tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện.
Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật:
- Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018;
- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám;
- Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;
- Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ;
- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 1267/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bên cạnh đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bằng phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, kinh nghiệm và ước lượng so sánh), phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp phân tích, tính toán.
Quy định về sử dụng định mức
- Đối với định mức lao động quy định chi tiết trong nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này chưa bao gồm thời gian nghỉ phép, nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), nghỉ lễ tết, nghỉ hội họp, học tập, tập huấn (34 ngày/năm tương đương 10,9%);
- Đối với định mức tiêu hao năng lượng, mức tiêu hao điện năng được tính thêm 5% hao phí đường dây.
Trong quá trình áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời./.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang