Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Kế toán; Kiểm toán độc lập; Dược
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Kế toán; Kiểm toán độc lập; Dược

Thực hiện Quyết định số 2334/QĐ-BTP ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Kế toán; Kiểm toán độc lập và Dược chiều ngày 12/9/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển 02 đề mục Kế toán; Kiểm toán độc lập (Đề mục 1, 2 Chủ đề 7. Kế toán, Kiểm toán ); Bộ Y tế đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Dược (Đề mục 4 Chủ đề 45. Y tế, dược) theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã phối hợp với bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL:
+) Đối với đề mục Kế toán: Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định có 63 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ) và 09 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
+) Đối với đề mục Kiểm toán độc lập: Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định bao gồm 17 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 08 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
+) Đối với đề mục Dược: Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định bao gồm 38 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế) và 11 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục Kế toán; Kiểm toán độc lập và Dược đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Bộ Tài chính; Bộ Y tế chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc 03 đề mục trên.
- Về cấu trúc đề mục:
+) Đề mục Kế toán có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật kế toán số 88/2015/QH13 bao gồm 06 chương với 74 điều. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện pháp điển, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm cấu trúc đề mục do một số QPPL có nội dung tương đối độc lập. Cục Kiểm tra văn bản nhận thấy việc Bộ Tài chính bổ sung cấu trúc là phù hợp, cụ thể như sau: bổ sung Chương VI (Các chế độ kế toán cụ thể) bao gồm 41 mục bao gồm nội dung về chế độ kế toán trong các lĩnh vực như: chế độ kế toán hộ kinh doanh; chế độ kế toán áp dụng cho tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước... Như vậy, đề mục Kế toán có cấu trúc gồm 07 chương, chương VI Điều khoản thi hành trở thành Chương VII của đề mục.
+) Đề mục Kiểm toán độc lập có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 bao gồm 08 chương với 64 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp.
+) Đề mục Dược có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật dược số 105/2016/QH13 bao gồm 14 chương với 116 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp.

Tại cuộc họp, về cơ bản, các đại biểu tham dự đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển  các đề mục: Kế toán, Kiểm toán độc lập và Dược. Tuy nhiên Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị cơ quan thực hiện pháp điển rà soát, nghiên cứu trong trường hợp các văn bản không còn áp dụng trên thực tế thì không thực hiện pháp điển vào đề mục đồng thời sớm xử lý, kiến nghị xử lý hiệu lực theo quy định.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển  các đề mục: Kế toán, Kiểm toán độc lập và Dược, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang