Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực từ kết quả pháp điển Đề mục Cảnh sát cơ động
Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực từ kết quả pháp điển Đề mục Cảnh sát cơ động

Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực từ kết quả pháp điển Đề mục Cảnh sát cơ động
Triển khai thực hiện công tác pháp điển theo Quyết đinh số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Cảnh sát cơ động (Đề mục 14 Chủ đề 39. Trật tự, an toàn xã hội). Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hoàn thành việc thực hiện pháp điển đối với Đề mục này. Đề mục này đã được tổ chức họp thẩm định và Bộ Công an thực hiện chỉnh lý, hoàn thiện kết quả pháp điển Đề mục, ký xác thực để gửi hồ sơ kết quả pháp điển Đề mục Cảnh sát cơ động đến Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) tổng hợp, trình Chính phủ xem xét thông qua theo quy định.
1. Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong đề mục
Bộ Công an xác định có 07  văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 19 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Bộ Công an đã xác định chính xác, phù hợp phạm vi thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật trong nội dung Đề mục Cảnh sát cơ động.
2. Về cấu trúc đề mục và sự phù hợp của vị trí QPPL trong đề mục
2.1. Về cấu trúc đề mục
- Đề mục Cảnh sát cơ động có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 ngày 14/6/2022 của Quốc hội, gồm 05 chương với 33 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc của Đề mục Cảnh sát cơ động như trên là phù hợp.
Cụ thể cấu trúc của Đề mục như sau:
2.2. Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong đề mục
Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Cảnh sát cơ động gửi thẩm định bảo đảm đúng nguyên tắc: điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực.
3. Về thực hiện ghi chú, xác định các QPPL có nội dung liên quan
- Về ghi chú: Về cơ bản, kỹ thuật ghi chú trong các Đề mục Cảnh sát cơ động gửi thẩm định được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. Theo đó, cơ quan thực hiện pháp điển đã bảo đảm ghi chú sửa đổi, bổ sung đối với các điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP Quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 39/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; Thông tư số 20/2010/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23-4-2009 quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2022/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan.
- Về xác định các QPPL có nội dung liên quan: Về cơ bản, các QPPL có nội dung liên quan trong Đề mục Cảnh sát cơ động gửi thẩm định được xác định bảo đảm chính xác, thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. Theo đó, Cơ quan thực hiện pháp điển đã bảo đảm chỉ dẫn liên quan tại các điều trong nội dung Đề mục Cảnh sát cơ động, ví dụ như sau:
Điều 39.14.LQ.9. Nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động có nội dung liên quan đến: Điều này có nội dung liên quan đến Điều 29. Trách nhiệm của bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương của Nghị định 30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành ngày 21/03/2017; Điều 1.1.LQ.14. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của Luật 32/2004/QH11 An ninh Quốc gia ban hành ngày 03/12/2004; Điều 1.9.LQ.30. Biện pháp chống khủng bố của Luật 28/2013/QH13 Phòng, chống khủng bố ban hành ngày 12/06/2013; Điều 26. Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai; Điều 29. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai; Điều 30. Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai của ; Điều 1.6.LQ.16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân của Luật 37/2018/QH14 Công an nhân dân ban hành ngày 20/11/2018; Điều 1.3.PL.4. Nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Pháp lệnh 32/2007/PL-UBTVQH11 Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ban hành ngày 20/04/2007; Điều 39.13.NĐ.101.1. Phạm vi điều chỉnh.
Điều 39.14.LQ.10. Quyền hạn của Cảnh sát cơ động có nội dung liên quan đến: Điều 1. của Luật 61/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành ngày 21/11/2014; Điều 1. của Luật 67/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 13/11/2020; Điều 39.13.LQ.1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 39.11.LQ.1. Phạm vi điều chỉnh của Luật 14/2017/QH14 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành ngày 20/06/2017; Điều 1.6.LQ.16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân của Luật 37/2018/QH14 Công an nhân dân ban hành ngày 20/11/2018; Điều 39.13.NĐ.75.1. Phạm vi điều chỉnh.
Điều 39.14.LQ.11. Bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt có nội dung liên quan đến: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP của Nghị định 39/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan ban hành ngày 30/03/2021; Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 20/2010/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23-4-2009 quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan ban hành ngày 23/06/2010; Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 01/2011/TT-BCA Quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ ban hành ngày 18/01/2011; Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA của Thông tư 28/2022/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan ban hành ngày 15/07/2022; Điều 1.1.NĐ.4.1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 37/2009/NĐ-CP Quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan ban hành ngày 23/04/2009.
Điều 39.14.LQ.15. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có nội dung liên quan đến: Điều 39.11.LQ.1. Phạm vi điều chỉnh của Luật 14/2017/QH14 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành ngày 20/06/2017; Điều 39.13.NĐ.95.12. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Như vậy, thông qua việc thực hiện pháp điển Đề mục Cảnh sát cơ động đã xác định được toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành trực tiếp điều chỉnh, quy định về hoạt động Cảnh sát cơ động và đang còn hiệu lực được tập hợp, sắp xếp giúp các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân dễ dàng tìm kiếm, tra cứu. Ngoài ra, có những quy định được pháp điển trong Đề mục Cảnh sát cơ động được xác định có nội dung liên quan trực tiếp đến quy định trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc các đề mục khác./.
Chung nhan Tin Nhiem Mang