Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng
Sign In

Tin hoạt động

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 03/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng. Đây là một trong những kết quả của việc làm sạch hệ thống văn bản QPPL thông qua việc xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước.
Triển khai công tác xây dựng Bộ pháp điển, trong thời gian qua Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành đã pháp điển xong 67/265 đề mục và được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 18/6/2017 và Nghị Quyết số 07/NQ-CP ngày 18/01/2018. Qua việc thực hiện pháp điển 67 đề mục, các bộ, ngành đã rà soát và phát hiện nhiều văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp. Thậm chí, có nhiều văn bản QPPL không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản nào tuyên bố nó hết hiệu lực (trong đó có 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt nam).
Tại Nghị Quyết số 07/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để bãi bỏ các Quyết định của Thủ tướng không còn áp dụng trên thực tế theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Hồ sơ dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Ngày 03/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2018). Theo đó, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được bãi bỏ như sau:
(1) Quyết định số 135/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân;
(2) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10 tháng 01 năm 1982;
(3) Quyết định số 230/2005/QĐ-TTg ngày 21/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;
(4) Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội;
(5) Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng.
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang