Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Thủy lợi và Thể dục, thể thao
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Thủy lợi và Thể dục, thể thao

Chiều ngày 06/11/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Thủy lợi và Thể dục, thể thao. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện pháp điển đề mục Thủy lợi (Đề mục số 6 thuộc Chủ đề số 24); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện pháp điển đề mục Thể dục, thể thao (Đề mục số 11 thuộc Chủ đề số 41). Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định.Thực hiện Điều 10 Pháp lệnh pháp điển, ngày 30/10/2019 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2662/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục nêu trên.
 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Cụ thể: (1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của mình bảo đảm đầy đủ, chính xác và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định. (2) Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa và pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Thủy lợi được pháp điển từ 09 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 22 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Thể dục, thể thao bao gồm 62 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 78 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan có liên quan làm rõ về việc thực hiện pháp điển đối với các văn bản QPPL có nội dung giao thoa giữa đề mục Thủy lợi; Thể dục, thể thao và các đề mục khác. Ví dụ: Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường; Thông tư 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước; Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng…3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của 02 đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định. (4) Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Thủy lợi có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật thủy lợi năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018) gồm 10 chương với 61 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp; đề mục Thể dục, thể thao có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật thể dục, thể thao năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao năm 2018) gồm 09 chương với 80 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp.
 

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang