Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Trưng cầu ý dân
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Trưng cầu ý dân

Thực hiện Quyết định số 2854/QĐ-BTP ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Trưng cầu ý dân, chiều ngày 21/11/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Văn phòng Quốc hội được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; đề mục Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Đề mục 1, 3 Chủ đề 35. Tổ chức bộ máy nhà nước); đề mục Trưng cầu ý dân (Đề mục 15 Chủ đề 44. Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật). Trên cơ sở đó, Văn phòng Quốc hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Văn phòng Quốc hội đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Văn phòng Quốc hội để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có 03 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Văn phòng Quốc hội; Bộ Nội vụ) và 08 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân có 04 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ) và 45 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Trưng cầu ý dân có 01 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Văn phòng Quốc hội) và 10 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 bao gồm 10 chương với 98 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp; đề mục Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 bao gồm 05 chương với 91 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp; đề mục Trưng cầu ý dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13 bao gồm 08 chương với 52 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp.
Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển giải trình thêm với Hội đồng thẩm định đối với Nghị quyết số 76/2019/QH14 ngày 10/6/2019 của Quốc hội khóa XIV về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 (Nghị quyết số 76/2019/QH14 có nội dung thuộc Đề mục Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhưng không thực hiện pháp điển nội dung của Nghị quyết này vào Đề mục).
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai