Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Hải quan
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Hải quan

Thực hiện Quyết định số 2843/QĐ-BTP ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hải quan chiều ngày 15/11/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Hải quan (Đề mục 2 Chủ đề 26. Hải quan). Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Việc thực hiện pháp điển đối với đề mục Hải quan bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục pháp điển. Hồ sơ kết quả pháp điển đã bảo đảm đầy đủ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, bao gồm: (1) Công văn đề nghị thẩm định; (2) Kết quả pháp điển đề mục; (3) Danh sách kèm theo văn bản được sử dụng để pháp điển.

- Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL: Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định có 46 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 157 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Về cơ bản, các QPPL trong đề mục Hải quan đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc đề mục trên. Tuy nhiên một số văn bản QPPL (đã được pháp điển vào đề mục Hải quan) có nội dung giao thoa giữa đề mục Hải quan và các đề mục khác như: Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bới Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg); Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 93/2018/TT-BTC); Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh còn thuộc phạm vi của đề mục Quản lý thuế.
- Về cấu trúc đề mục: Đề mục Hải quan có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật hải quan số 54/2013/QH13 bao gồm 08 chương với 104 điều và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào Đề mục (không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật).

Tại cuộc họp, về cơ bản, các đại biểu tham dự đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển đề mục. Tuy nhiên Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị cơ quan thực hiện pháp điển rà soát, nghiên cứu thêm các văn bản QPPL có nội dung liên quan đến đề mục.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục Hải quan, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang