9. Thực hiện pháp điển các QPPL chuyển tiếp, phụ lục, biểu mẫu ban hành kèm theo văn bản được pháp điển và pháp điển các văn bản không được bố cục theo điều
Sign In

Hướng dẫn nghiệp vụ

9. Thực hiện pháp điển các QPPL chuyển tiếp, phụ lục, biểu mẫu ban hành kèm theo văn bản được pháp điển và pháp điển các văn bản không được bố cục theo điều

    1. Pháp điển QPPL chuyển tiếp
Việc pháp điển QPPL chuyển tiếp được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
    - QPPL chuyển tiếp được sắp xếp ngay sau điều chứa QPPL được áp dụng chuyển tiếp.
    - Trường hợp có nhiều điều được áp dụng QPPL chuyển tiếp thì sắp xếp QPPL chuyển tiếp ngay sau điều đầu tiên được áp dụng chuyển tiếp; đối với các điều còn lại thì được chỉ dẫn đến điều có QPPL chuyển tiếp đã được sắp xếp ở trên.
    2. Pháp điển phụ lục, biểu mẫu
Việc pháp điển phụ lục, biểu mẫu ban hành kèm theo văn bản QPPL được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
    - Phụ lục, biểu mẫu ban hành kèm theo văn bản được sắp xếp vào cuối điều có quy định về phụ lục, biểu mẫu hoặc quy định việc áp dụng phụ lục, biểu mẫu.
    - Trường hợp có nhiều điều cùng quy định áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì phụ lục, biểu mẫu được sắp xếp cuối điều đầu tiên có quy định về phụ lục, biểu mẫu hoặc quy định việc áp dụng phụ lục, biểu mẫu; đối với các điều còn lại thì được chỉ dẫn đến phụ lục, biểu mẫu đã được sắp xếp ở trên.
    3. Pháp điển văn bản không được bố cục theo điều
 Việc pháp điển văn bản không được bố cục theo điều được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư số 13/2014/TT-BTP. Cụ thể như sau:
    - Đối với các văn bản này, cơ quan thực hiện pháp điển phân loại nội dung của văn bản và nội dung liên quan nhất trong đề mục để xác định số, tên và nội dung của điều trong đề mục.
    - Để thực hiện tốt nhất việc pháp điển các văn bản không được bố cục theo điều, người trực tiếp thực hiện pháp điển, cơ quan thực hiện pháp điển cần phải đặt mình vào vị trí của những nhà xây dựng pháp luật khi xây dựng văn bản đó để phân tích, xem xét những nội dung có thể sắp xếp thành một điều trong đề mục.
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang