Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống khủng bố; An toàn thông tin mạng và Báo chí
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống khủng bố; An toàn thông tin mạng và Báo chí

Thực hiện Quyết định số 2892/QĐ-BTP ngày 18/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống khủng bố; An toàn thông tin mạng và Báo chí, chiều ngày 28/11/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Phòng, chống khủng bố (đề mục số 9 thuộc Chủ đề số 1), Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục An toàn thông tin mạng (đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 3) và đề mục Báo chí (đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 32). Trên cơ sở đó, Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Phòng, chống khủng bố bao gồm 04 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 11 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục An toàn thông tin mạng bao gồm 11 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và 06 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Báo chí bao gồm 16 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính) và 11 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Phòng, chống khủng bố có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 bao gồm 08 chương với 51 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp; đề mục An toàn thông tin mạng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 bao gồm 08 chương với 54 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp; đề mục Báo chí có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Báo chí số 103/2016/QH13 bao gồm 06 chương với 61 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật là phù hợp.
 

Tại cuộc họp, về cơ bản, các đại biểu tham dự đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống khủng bố; An toàn thông tin mạng và Báo chí. Tuy nhiên, đối với đề mục An toàn thông tin mạng và đề mục Báo chí, Hội đồng thẩm định thấy rằng: một số văn bản QPPL có nội dung thuộc đề mục nhưng chưa được thực hiện pháp điển. Do đó, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu thực hiện pháp điển các văn bản này vào các đề mục theo quy định, cụ thể 06 văn bản sau: Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 166/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020; Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm; Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng; Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.  
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống khủng bố; An toàn thông tin mạng và Báo chí, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai