Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Viên chức và đề mục Thú y
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Viên chức và đề mục Thú y

Thực hiện Quyết định số 3016/QĐ-BTP ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Viên chức và Thú y, chiều ngày 13/12/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Nội vụ được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Viên chức (Đề mục 2 Chủ đề 5. Cán bộ, công chức, viên chức); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Thú y (Đề mục 11 Chủ đề 24. Nông nghiệp, nông thôn). Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Viên chức bao gồm 63 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ và các bộ ngành) và 04 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Thú y bao gồm 22 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và 07 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Viên chức có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Viên chức năm 2010 gồm 06 chương với 62 điều. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện pháp điển, Bộ Nội vụ đã bổ sung thêm cấu trúc đề mục do một số QPPL có nội dung tương đối độc lập, cụ thể: Bổ sung Chương VI (Mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong các ngành nghề, lĩnh vực) bao gồm 10 mục. Như vậy, đề mục Viên chức có cấu trúc gồm 07 chương, Chương VI Điều khoản thi hành trở thành Chương VII của đề mục; đề mục Thú y có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật thú y năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật quy hoạch năm 2017)  bao gồm 07 chương với 116 điều và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào Đề mục.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Viên chức, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành có liên quan rà soát lại danh mục văn bản có nội dung thuộc đề mục để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong quá trình thực hiện pháp điển đề mục (ví dụ: Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật; Thông tư số 17/2018/TT-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 23/2018/TT-BVHTTDL ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao;…)
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang