Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ cao, Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ cao, Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

Trên cơ sở Quyết định số 168/QĐ-BTP ngày 09/02/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ cao, Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, chiều ngày 22/02/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục nêu trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL) chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển; các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển, Bộ Khoa học công nghệ là cơ quan được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Công nghệ cao (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 19) và Bộ Công Thương là cơ quan được giao chủ trì thực hiện pháp điển 02 đề mục: Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 34) và Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam (Đề mục số 10 thuộc Chủ đề số 34). Các đề mục trên có thời hạn hoàn thành trong Giai đoạn 2 (2018 - 2020). Tuy nhiên, nhận định đây là các đề mục có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đơn giản, vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương đã chủ động sớm hoàn thiện kết quả pháp điển và gửi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.
Trên cơ sở Kế hoạch đề ra, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật sử dụng để pháp điển vào 03 đề mục trên một cách chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục. Qua rà soát, xác định đề mục Công nghệ cao có 20 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương) và 07 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có 03 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công Thương) và 02 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam có 02 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công Thương) và 02 văn bản có nội dung liên quan.
Tại cuộc họp, về cơ bản, các đại biểu tham dự  nhận định các đề mục trên bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các quy phạm pháp luật; vị trí của các quy phạm pháp luật trong nội dung các đề mục cũng bảo đảm logic, hợp lý; không có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy phạm pháp luật được pháp điển vào các đề mục. Tuy nhiên, một số kỹ thuật pháp điển trong các đề mục còn chưa phù hợp với quy định tại Pháp lệnh pháp điển cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành như vị trí sắp xếp các điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hiệu lực thi hành,.... Đặc biệt, các đại biểu đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xác định bổ sung nội dung liên quan giữa đề mục Công nghệ cao với một số văn bản sau: Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học công nghệ,...
Kết luận cuộc họp, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện cũng như kết quả pháp điển 03 đề mục: Công nghệ cao, Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. Đồng thời, Đ/c nhấn mạnh những nội dung mà Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ cần lưu ý khi chỉnh sửa lại kết quả pháp điển các đề mục gửi Bộ Tư pháp để  kiểm tra, sắp xếp vào Chủ đề, trình Chính phủ thông qua như: nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về vị trí của một số quy phạm pháp luật trong các đề mục; bổ sung các văn bản có nội dung liên quan đến các đề mục; chỉnh sửa lỗi kỹ thuật pháp điển trong các đề mục mà Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có ý kiến tại cuộc họp.
Nguyễn Thị Trà