8. Thực hiện chỉ dẫn trong Bộ pháp điển
Sign In

Hướng dẫn nghiệp vụ

8. Thực hiện chỉ dẫn trong Bộ pháp điển

      Việc thực hiện chỉ dẫn trong Bộ pháp điển được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 63/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
      - Chỉ dẫn là việc chỉ ra các đề mục, phần, chương, mục hoặc điều của Bộ pháp điển có nội dung liên quan trực tiếp đến nhau.
      - Tùy từng trường hợp, việc chỉ dẫn được thực hiện giữa các đề mục, phần, chương, mục hoặc điều của Bộ pháp điển.
      - Chỉ dẫn được đặt trong ngoặc đơn, ngay sau nội dung được chỉ dẫn bằng chữ in nghiêng, có cỡ chữ nhỏ hơn cỡ chứ của nội dung được chỉ dẫn.
      - Căn cứ kết quả xác định các QPPL có nội dung liên quan đến nhau và thực hiện chỉ dẫn của các bộ, ngành , Bộ Tư pháp có trách nhiệm thực hiện việc chỉ dẫn cuối cùng trong Bộ pháp điển.
Chung nhan Tin Nhiem Mang