Thông cáo báo chí về việc công bố Bộ pháp điển Việt Nam
Sign In

Tin hoạt động

Thông cáo báo chí về việc công bố Bộ pháp điển Việt Nam

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, là cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện hành ở cấp trung ương, sắp xếp các quy phạm đó theo một trật tự với bố cục logic, hợp lý và dễ dàng tra cứu thành Bộ pháp điển.
Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Bộ pháp điển Việt Nam đã hoàn thành 267/271 đề mục, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn) và được khai thác, sử dụng miễn phí. Đây là Cổng thông tin điện tử đăng tải Bộ pháp điển chính thức do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì hoạt động.
Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam” và Lễ Công bố Bộ pháp điển Việt Nam”.
Để Cuộc thi nhận được nhiều kết quả thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội và Lễ Công bố tổ chức thành công tốt đẹp, Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác, phổ biến của các cơ quan báo chí và truyền thông.
Thông tin cụ thể của 02 hoạt động chính trong chuỗi sự kiện công bố Bộ pháp điển Việt Nam như sau:
1. Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”
Thời gian: Từ 02/10 - 05/11/2023
Hình thức: Cá nhân hoặc tập thể gửi tác phẩm trực tuyến hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp.
2. Lễ Công bố Bộ pháp điển Việt Nam
Thời gian: Tháng 11/2023
Địa điểm: Hà Nội
Chung nhan Tin Nhiem Mang