Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh

Thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-BTP ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh, chiều ngày 07/10/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại (Đề mục 2 Chủ đề 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế); Bộ Nội vụ đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Tổ chức Chính phủ (Đề mục 6 Chủ đề 35. Tổ chức bộ máy nhà nước) và Đề mục Cựu chiến binh (Đề mục 6 Chủ đề 36. Tổ chức chính trị - xã hội, hội). Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại có 01 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Ngoại giao) và 08 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Tổ chức Chính phủ có 37[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Quốc phòng; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và 07 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Cựu chiến binh có 07[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và 05 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại, gồm 02 điều; không có sự thay đổi so với cấu trúc của Thông tư; Đề mục Tổ chức Chính phủ có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội. Ngoài ra, Đề mục được bổ sung Chương VII. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (trước Chương Điều khoản thi hành)[3]; Đề mục Cựu chiến binh có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh cựu chiến binh năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 05 chương với 18 điều, không có sự thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Đối với Đề mục Cựu chiến binh: Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Quốc phòng liên tịch với Hội cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn Nghị định số 150/2006/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh hiện đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc Đề mục. Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan có liên quan xác định hiệu lực của Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP, trường hợp Thông tư trên còn áp dụng trên thực tế thì pháp điển vào đề mục Cựu chiến binh; trường hợp không còn áp dụng trên thực tế thì thực hiện xử lý hiệu lực của văn bản theo quy định.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
[1] Ngoài ra có 08 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Ngoài ra có 01 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[3] Chương VII. Điều khoản thi hành theo Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 chuyển thành Chương VIII. Điều khoản thi hành
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ngân sách nhà nước; Hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giáo dục và Năng lượng nguyên tử Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống tham nhũng; Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh; Thư viện Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chăn nuôi; Chứng minh nhân dân và Kiến trúc Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tần số vô tuyến điện; Xuất bản và Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
Chung nhan Tin Nhiem Mang