Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chăn nuôi; Chứng minh nhân dân và Kiến trúc
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chăn nuôi; Chứng minh nhân dân và Kiến trúc

Thực hiện Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 09/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chăn nuôi, Chứng minh nhân dân và Kiến trúc, chiều ngày 16/12/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Chăn nuôi (Đề mục 5, Chủ đề 24. Nông nghiệp, nông thôn); Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Chứng minh nhân dân (Đề mục 1, Chủ đề 39. Trật tự, an toàn xã hội); Bộ Xây dựng đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Kiến trúc (Đề mục 1, Chủ đề 43. Xây dựng nhà ở, đô thị). Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Xây dựng đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Chăn nuôi có 16[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính) và 22 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Chứng minh nhân dân có 02[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 13 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Kiến trúc có 03 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Xây dựng) và 11 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Chăn nuôi có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội, bao gồm 08 chương với 82 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Chứng minh nhân dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, bao gồm 18 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định; đề mục Kiến trúc có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, bao gồm 05 chương với 40 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Chăn nuôi, Hội đồng thẩm định thấy rằng: hiện nay, theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, Quyết định này có hiệu lực đến ngày 31/12/2020. Do đó, không pháp điển Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành  vào đề mục Chăn nuôi. Trường hợp Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành tiếp tục được thực hiện và có văn bản QPPL xử lý cụ thể thì sẽ được cập nhật vào đề mục Chăn nuôi đầy đủ.

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
 
[1] Ngoài ra, có 02  văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Ngoài ra, có 02 văn bản sửa đổi, bổ sung.
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tần số vô tuyến điện; Xuất bản và Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Cạnh tranh và Quản lý ngoại thương Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giao thông đường bộ và Lực lượng dự bị động viên Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hàng Hải Việt Nam; Dân quân tự vệ và Công tác văn thư Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hóa chất và Đường sắt Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi đua, khen thưởng; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dầu khí; Giao thông đường thủy nội địa; Một số hoạt động kinh doanh đặc thù Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Bảo hiểm xã hội và Hàng không dân dụng Việt Nam
Chung nhan Tin Nhiem Mang