Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống tham nhũng; Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh; Thư viện
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống tham nhũng; Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh; Thư viện

Thực hiện Quyết định số 2492/QĐ-BTP ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống tham nhũng; Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; Thư viện, chiều ngày 23/12/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Phòng, chống tham nhũng (Đề mục 2, Chủ đề 18. Khiếu nại, tố cáo); Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam (Đề mục 7, Chủ đề 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác và đề mục Thư viện[1] (Đề mục 2 và Đề mục 12, Chủ đề 41. Văn hóa, thể thao, du lịch). Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Phòng, chống tham nhũng có 12[2] văn bản có nội dung thuộc đề mục, gồm 01 Luật; 01 Quyết định của Chủ tịch nước; 02 Nghị định; 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 05 Thông tư, 01 Thông tư liên tịch (thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính) và 18 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục, gồm 01 Nghị định và 01 Thông tư (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Ngoại giao) và 05 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác có 01 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 11 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Thư viện có 12[3] văn bản có nội dung thuộc Đề mục, gồm 01 Luật; 01 Nghị định; 04 Quyết định của Bộ trưởng và 06 Thông tư (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 14 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
(4) Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Phòng, chống tham nhũng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội, bao gồm 10 chương với 96 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định 06/2005/NĐ-CP ngày 19/01/2005 của Chính phủ về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm 05 chương với 21 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định; đề mục Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, bao gồm 05 chương với 14 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định; đề mục Thư viện có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 của Quốc hội, bao gồm 06 chương với 52 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 04 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Phòng, chống tham nhũng, Hội đồng thẩm định đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm kiến nghị xử lý hiệu lực đối với Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu rà soát, xác định hiệu lực của Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-BTC-TTCP ngày 06/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng, trường hợp không còn được áp dụng trên thực tế thì không pháp điển vào đề mục và thực hiện xử lý hiệu lực văn bản theo quy định.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 04 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
[1] Đề mục Thư viện đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, ngày 21/11/2019, Quốc Hội thông qua Luật Thư viện số 46/2019/QH14 thay thế Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/UBTVQH10 ngày 28/12/2000 nên đề mục Thư viện được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện pháp điển lại theo quy định.
 
[2] Ngoài ra, có 01 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[3] Ngoài ra có 01 văn bản sửa đổi, bổ sung.
 
Phùng Thị Hương

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tần số vô tuyến điện; Xuất bản và Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Cạnh tranh và Quản lý ngoại thương Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giao thông đường bộ và Lực lượng dự bị động viên Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hàng Hải Việt Nam; Dân quân tự vệ và Công tác văn thư Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hóa chất và Đường sắt Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi đua, khen thưởng; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dầu khí; Giao thông đường thủy nội địa; Một số hoạt động kinh doanh đặc thù Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Bảo hiểm xã hội và Hàng không dân dụng Việt Nam
Chung nhan Tin Nhiem Mang