Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giáo dục và Năng lượng nguyên tử
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giáo dục và Năng lượng nguyên tử

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-BTP ngày 02/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giáo dục và Năng lượng nguyên tử, chiều ngày 11/3/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Giáo dục (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề 13. Giáo dục, đào tạo); Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Năng lượng nguyên tử (Đề mục số 6 thuộc Chủ đề số 19. Khoa học, công nghệ). Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ , để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.
(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Giáo dục có 194[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Thông tin và Truyền thông) và 48 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Năng lượng nguyên tử có 42[2] văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính) và 31 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

(3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
(4) Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Giáo dục có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 bao gồm 09 chương với 114 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Năng lượng nguyên tử có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch), bao gồm 11 chương với 93 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại hiệu lực của một số văn bản ban hành trước Luật Giáo dục năm 2019, trường hợp còn áp dụng trên thực tế thì thực hiện pháp điển vào Đề mục, trường hợp không còn áp dụng trên thực tế thì xử lý hiệu lực của văn bản theo quy định.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
[1] Ngoài ra có 42 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Ngoài ra có 01 văn bản sửa đổi, bổ sung
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống tham nhũng; Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh; Thư viện Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chăn nuôi; Chứng minh nhân dân và Kiến trúc Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tần số vô tuyến điện; Xuất bản và Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Cạnh tranh và Quản lý ngoại thương Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giao thông đường bộ và Lực lượng dự bị động viên Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hàng Hải Việt Nam; Dân quân tự vệ và Công tác văn thư Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hóa chất và Đường sắt
Chung nhan Tin Nhiem Mang