Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân

Thực hiện Quyết định số 1455/QĐ-BTP ngày 23/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiều ngày 30/9/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Nội vụ đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và đề mục Tổ chức, hoạt động và quản lý hội (Đề mục 4 và Đề mục 5 thuộc Chủ đề 36. Tổ chức chính trị - xã hội, hội); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Đề mục 8 Chủ đề 41. Văn hóa, thể thao, du lịch); Bộ Y tế đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Bảo vệ sức khỏe nhân dân (Đề mục 2 Chủ đề 45. Y tế, dược). Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ) và 05 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Tổ chức, hoạt động và quản lý hội có 07[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính); đề mục Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng có 03[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 04 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Bảo vệ sức khỏe nhân dân có 04[3] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế) và 13 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
(4) Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định; đề mục Tổ chức, hoạt động và quản lý hội có cấu trúc 04 Chương: Chương I. Quy định chung bao gồm các điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản có nội dung thuộc Đề mục; Chương II. Quy định quyền lập hội bao gồm các quy định tại Sắc lệnh số 102-SL/L-004 ngày 20/05/1957 của Chủ tịch nước ban bố luật quy định quyền lập hội; Chương III. Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội bao gồm các quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Chương IV. Điều khoản thi hành bao gồm các quy định về hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành, tổ chức thực hiện của văn bản có nội dung thuộc Đề mục; đề mục Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng[4] bao gồm 04 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định; đề mục Bảo vệ sức khỏe nhân dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật số 21-LCT/HDNN8 ngày 30/06/1989 của Quốc hội Bảo vệ sức khoẻ nhân dân[5] và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 04 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Hội đồng thẩm định nhận thấy Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động chuyên môn của hội cổ động viên thể thao đang còn hiệu lực, có nội dung thuộc đề mục Tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, pháp điển Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL vào đề mục Tổ chức, hoạt động và quản lý hội theo quy định.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 04 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
                                      
 
[1] Ngoài ra có 02 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Ngoài ra có 07 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[3] Ngoài ra có 05 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[4] Đã được bãi bỏ một phần bởi: Nghị định 01/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các Quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định 113/2013/NĐ-CP Về hoạt động mỹ thuật; Nghị định 72/2016/NĐ-CP Về hoạt động nhiếp ảnh; Nghị định 110/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định 142/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định 54/2019/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
[5] Đã được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 75/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Luật số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật số 40/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội Khám bệnh, chữa bệnh; Luật số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 An toàn thực phẩm; Luật 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 Dược.
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ngân sách nhà nước; Hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giáo dục và Năng lượng nguyên tử Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống tham nhũng; Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh; Thư viện Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chăn nuôi; Chứng minh nhân dân và Kiến trúc Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tần số vô tuyến điện; Xuất bản và Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Cạnh tranh và Quản lý ngoại thương
Chung nhan Tin Nhiem Mang