Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-BTP ngày 13/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, chiều ngày 21/01/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Khí tượng thủy văn (Đề mục 2 thuộc Chủ đề 27. Tài nguyên); Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển 02 đề mục: Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Đề mục 6 và Đề mục 11 thuộc Chủ đề 39. Trật tự, An toàn xã hội). Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.
- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Khí tượng thủy văn có 48[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật, 01 Nghị định; 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 43 Quyết định, Thông tư, Thông tư liên tịch) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 10 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Phòng cháy và chữa cháy có 20[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật, 02 Nghị định; 17 Thông tư, Thông tư liên tịch) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; 18 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có 20[3] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật, 02 Nghị định; 17 Thông tư, Thông tư liên tịch) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng; 25 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó đề mục Khí tượng thủy văn có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015 của Quốc hội bao gồm 10 chương với 57 điều. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện pháp điển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung thêm cấu trúc đề mục do một số QPPL có nội dung tương đối độc lập, cụ thể: Bổ sung Chương X. Quy định kỹ thuật và Quy chuẩn kỹ thuật trong công tác khí tượng thủy văn và Chương XI. Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác khí tượng thủy văn. Như vậy, đề mục Khí tượng thủy văn có cấu trúc gồm 12 chương, chương X Điều khoản thi hành trở thành Chương XII của đề mục; Đề mục Phòng cháy và chữa cháy có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/06/2001 của Quốc hội, bao gồm 09 chương với 66 điều. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện pháp điển, Bộ Công an đã bổ sung thêm cấu trúc đề mục do một số QPPL có nội dung tương đối độc lập, cụ thể: Bổ sung Chương IX. Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy gồm các quy định của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Như vậy, đề mục Phòng cháy và chữa cháy có cấu trúc gồm 10 chương, chương IX Điều khoản thi hành trở thành Chương X của Đề mục; Đề mục Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/06/2017 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung năm 2019, bao gồm 08 chương với 77[4] điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an rà soát lại danh mục văn bản có nội dung thuộc đề mục để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các QPPL (ví dụ: Thông tư số 60/2015/TT-BCA ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 52/2019/TT-BCA ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với “Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt;...).
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
[1] Ngoài ra có 01 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Ngoài ra có 03 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[3] Ngoài ra có 03 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[4] Trong đó có 01 điều của Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019.
Phùng Thị Hương

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống tham nhũng; Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh; Thư viện Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chăn nuôi; Chứng minh nhân dân và Kiến trúc Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tần số vô tuyến điện; Xuất bản và Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Cạnh tranh và Quản lý ngoại thương Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giao thông đường bộ và Lực lượng dự bị động viên Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hàng Hải Việt Nam; Dân quân tự vệ và Công tác văn thư Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hóa chất và Đường sắt Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi đua, khen thưởng; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chung nhan Tin Nhiem Mang