Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế

Thực hiện Quyết định số 1608/QĐ-BTP ngày 26/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế, chiều ngày 01/11/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị của Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Bưu chính và Đề mục Viễn thông (Đề mục 2 và Đề mục 6 thuộc Chủ đề 3. Bưu chính, viễn thông); Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Thỏa thuận quốc tế (Đề mục 6 Chủ đề 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế). Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, Đề mục Bưu chính có 25[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Thông tin và Truyền thông) và 21 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Viễn thông có 61[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính) và 32 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Thỏa thuận quốc tế có 05 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) và 06 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Bưu chính có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội, gồm 10 chương với 46 điều; không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; Đề mục Viễn thông có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội và Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội), gồm 10 chương với 63 điều; không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; Đề mục Thỏa thuận quốc tế có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội, gồm 07 chương với 52 điều; không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, về xác định các quy phạm pháp luật có nội dung liên quan, Hội đồng thẩm định đề nghị các cơ quan thực hiện pháp điển tiếp tục rà soát Danh mục văn bản có nội dung liên quan để đảm bảo việc thực hiện chỉ dẫn trực tiếp, cụ thể đến từng điều trong các Đề mục.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
[1] Ngoài ra có 02 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Ngoài ra có 14 văn bản sửa đổi, bổ sung.
 
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ngân sách nhà nước; Hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giáo dục và Năng lượng nguyên tử Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phòng, chống tham nhũng; Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh; Thư viện
Chung nhan Tin Nhiem Mang