Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác

Thực hiện Quyết định số 1639/QĐ-BTP ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác, chiều ngày 08/11/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên theo hình thức trực tuyến. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục Công nghệ thông tin và Đề mục Giao dịch điện tử (Đề mục 3, 4 Chủ đề 3. Bưu chính, viễn thông); Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Tổ hợp tác[1] (Đề mục 5 Chủ đề 12. Doanh nghiệp, hợp tác xã). Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực, có nội dung thuộc đề mục được đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, Đề mục Công nghệ thông tin có 63[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Y tế) và 42 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Giao dịch điện tử có 18[3] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và 26 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Tổ hợp tác có 01 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và 05 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
(4) Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Công nghệ thông tin có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội), gồm 06 chương với 79 điều. Ngoài ra, tại Chương II. Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung Mục 5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm nội dung về thu thập, quản lý, khai thác  và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Đề mục Giao dịch điện tử có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội, gồm 08 chương với 54 điều. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện pháp điển, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung thêm 03 Mục tại Chương V. Giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước do một số văn bản QPPL có nội dung tương đối độc lập, cụ thể: Mục 2. Giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng (bao gồm nội dung tại Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng); Mục 3. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm nội dung tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp); Mục 4. Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (bao gồm nội dung tại Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính); Đề mục Tổ hợp tác có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác, gồm 05 chương với 32 điều; không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Ngoài ra, Hội đồng thẩm định đề nghị các cơ quan thực hiện pháp điển tiếp tục rà soát Danh mục văn bản có nội dung liên quan để đảm bảo việc thực hiện chỉ dẫn trực tiếp, cụ thể đến từng điều trong các Đề mục. Ví dụ: Đối với đề mục Giao dịch điện tử, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển bổ sung Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 là văn bản có nội dung liên quan (điều 6, điều 7, điều 7a, điều 7b, điều 7c, điều 8 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 có nội dung liên quan đến Điều 3.4.NĐ.2.33. Trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương với Bảo hiểm xã hội Việt Nam).
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
[1]Đề mục Tổ hợp tác đổi tên từ Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác (do Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác).
[2] Ngoài ra có 08 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[3] Ngoài ra có 02 văn bản sửa đổi, bổ sung.
 

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ngân sách nhà nước; Hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giáo dục và Năng lượng nguyên tử Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Chung nhan Tin Nhiem Mang