Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-BTP ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Cảnh vệ; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chiều ngày 13/12/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Cảnh vệ (Đề mục 12 Chủ đề 1. An ninh quốc gia) và Đề mục Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Đề mục 4 Chủ đề 39. Trật tự, an toàn xã hội); Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Chất lượng sản phẩm hàng hóa (Đề mục 1 Chủ đề 19. Khoa học, công nghệ). Trên cơ sở đó, Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
 - Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, Đề mục Cảnh vệ có 04[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) và 13 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Chất lượng sản phẩm hàng hóa có 32[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông) và 45 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có 02[3] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 09 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
 - Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Cảnh vệ có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, gồm 06 chương với 33 điều, không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; Đề mục Chất lượng sản phẩm hàng hóa có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội), gồm 07 chương với 72 điều; không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; Đề mục Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư), gồm 07 chương với 53 điều, không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Ngoài ra, đối với đề mục Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Hội đồng thẩm định thấy rằng hiện nay, Thông tư số 10/2009/TT-BNV ngày 29/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN ngày 07/4/2011 của Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đang được pháp điển vào Đề mục Chất lượng sản phẩm hàng hoá. Tuy nhiên, các văn bản trên có nội dung giao thoa giữa Đề mục Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Đề mục Cán bộ, công chức (Đề mục 1 Chủ đề 5. Cán bộ, công chức, viên chức). Hiện nay, các văn bản có nội dung quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức đang được pháp điển vào Đề mục Cán bộ, công chức, do đó, nếu pháp điển các điều của Thông tư số 10/2009/TT-BNV và Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN vào Đề mục Cán bộ, công chức sẽ phù hợp hơn và tạo thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm quy định pháp luật. Do vậy, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, pháp điển Thông tư số 10/2009/TT-BNV và Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN vào Đề mục Cán bộ, công chức.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
[1] Ngoài ra có 01 văn bản sửa đổi, bổ sung
[2] Ngoài ra có 13 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[3] Ngoài ra có 01 văn bản sửa đổi, bổ sung
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bưu chính; Viễn thông và Thỏa thuận quốc tế Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; Tổ chức Chính phủ và Cựu chiến binh Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ngân sách nhà nước; Hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập
Chung nhan Tin Nhiem Mang