Thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ưu đãi người có công với cách mạng và Điện ảnh.
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ưu đãi người có công với cách mạng và Điện ảnh.

Thực hiện Quyết định số 2389/QĐ-BTP ngày 11/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ưu đãi người có công với cách mạng và Điện ảnh, chiều ngày 17/10/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Ưu đãi người có công với cách mạng (Đề mục 5 Chủ đề 6. Chính sách xã hội); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Điện ảnh (Đề mục 6 Chủ đề 41. Văn hóa, thể thao, du lịch). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục theo quy định.
Sau khi nghe đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển báo cáo quá trình thực hiện và kết quả pháp điển 02 đề mục trên, các thành viên Hội đồng thẩm định đã trao đổi, thảo luận và có ý kiến góp ý, hoàn thiện kết quả pháp điển. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định như:
1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.
2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm pháp điển các QPPL đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc đề mục. Đề mục Ưu đãi người có công với cách mạng có 11 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Y tế) và 23 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.Đề mục Điện ảnh có 10 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 30 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
 Đối với Đề mục Ưu đãi người có công với cách mạng, qua rà soát, Hội đồng thẩm định thấy rằng, hiện nay, một số văn bản QPPL đang còn hiệu lực và có nội dung giao thoa giữa Đề mục Ưu đãi người có công với cách mạng và một số đề mục khác liên quan đến các đối tượng cụ thể như: thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương; tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát xác định đề mục pháp điển các văn bản trên nhằm bảo đảm thuận tiện trong tra cứu, tìm kiếm các quy định pháp luật.
3) Về cấu trúc đề mục: Đề mục Ưu đãi người có công với cách mạng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm 07 chương với 58 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh. Đề mục Điện ảnh có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội, gồm 08 chương với 50 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo Kết quả pháp điển các đề mục: Ưu đãi người có công với cách mạng và Điện ảnh bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Kết luận tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên cơ bản bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Hoàng Như Quỳnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang