Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quản lý thuế; Quản lý thị trường và Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quản lý thuế; Quản lý thị trường và Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

Thực hiện Quyết định số 2297/QĐ-BTP ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quản lý thuế; Quản lý thị trường và Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, chiều ngày 30/11/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan như: Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Quản lý thuế (Đề mục 4 Chủ đề 33. Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác); Bộ Công Thương đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Quản lý thị trường (Đề mục 11 Chủ đề 34. Thương mại, đầu tư, chứng khoán); Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng (Đề mục 5 Chủ đề 39. Trật tự, an toàn xã hội). Các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tổ chức thẩm định.
 (2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển. Theo đó, Đề mục Quản lý thuế có 25 văn bản có nội dung thuộc Đề mục và 79 văn bản có nội dung liên quan. Đề mục Quản lý thị trường có 13 văn bản có nội dung thuộc Đề mục và 56 văn bản có nội dung liên quan. Đề mục Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục  và 19 văn bản có nội dung liên quan.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Quản lý thuế có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, gồm 17 chương với 152 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Quản lý thị trường có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08/3/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gồm 08 chương với 46 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh. Đề mục Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ về việc quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, gồm 04 chương với 15 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Hội đồng đã đánh giá các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc đề mục như trên là phù hợp.
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc các đề mục trên.
Trong quá trình thực hiện pháp điển các đề mục: Quản lý thuế; Quản lý thị trường, Bộ Tài chính; Bộ Công Thương đã thực hiện rà soát, xác định một số văn bản QPPL không còn áp dụng trên thực tế và không thực hiện pháp điển vào đề mục. Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Tài chính; Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát và xử lý hiệu lực của văn bản theo quy định, ví dụ: Thông tư số 02/2009/TT-BCT ngày 21/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan cấp trên lực lượng quản lý thị trường; Thông tư số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa Cơ quan Quản lý thị trường và giá…
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Hoàng Như Quỳnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang