Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trẻ em; Phòng, chống ma tuý và Cảnh sát cơ động
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trẻ em; Phòng, chống ma tuý và Cảnh sát cơ động

Thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-BTP ngày 15/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trẻ em; Phòng, chống ma tuý và Cảnh sát cơ động, sáng ngày 22/11/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan như: Văn phòng Quốc hội; Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Bộ Công an; Bộ Tài chính; Bộ Y tế và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Trẻ em (Đề mục 1 Chủ đề 8. Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới); Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục: Phòng, chống ma tuý và Cảnh sát cơ động (Đề mục 7 và Đề mục 14 Chủ đề 39. Trật tự, an toàn xã hội). Các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tổ chức thẩm định.
 (2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển. Theo đó, Đề mục Trẻ em có 10 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế) và 35 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đề mục Phòng, chống ma tuý có 13 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Tài chính) và 20 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đề mục Cảnh sát cơ động có 04 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 24 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Trẻ em có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội, gồm 07 chương với 106 điều. Đề mục Phòng, chống ma tuý có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 của Quốc hội, gồm 08 chương với 55 điều. Đề mục Cảnh sát cơ động có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 ngày 14/6/2022 của Quốc hội, gồm 05 chương với 33 điều. Hội đồng đã đánh giá các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc đề mục như trên là phù hợp.
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo Kết quả pháp điển các đề mục: Trẻ em; Phòng, chống ma tuý; Cảnh sát cơ động bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Bộ Công an; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc các đề mục trên.
Ngoài ra, đối với Đề mục Trẻ em, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, bổ sung một số văn bản QPPL có nội dung liên quan và thực hiện chỉ dẫn theo quy định, cụ thể: Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi…
Đối với Đề mục Phòng, chống ma tuý, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, xác định hiệu lực của một số văn bản QPPL có nội dung thuộc đề mục, trường hợp các văn bản còn áp dụng trên thực tế thì thực hiện pháp điển vào Đề mục, trường hợp không còn áp dụng trên thực tế thì thực hiện xử lý theo quy định, cụ thể như sau: Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ngày 12/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập….
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
 
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang