Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi và Người khuyết tật
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi và Người khuyết tật

Thực hiện Quyết định số 2298/QĐ-BTP ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi và Người khuyết tật, chiều ngày 01/12/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan như: Văn phòng Quốc hội; Bộ Nội vụ; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Lao động, Thương binh xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi và Người khuyết tật (Đề mục 1, 2, 3 Chủ đề 6. Chính sách xã hội). Cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tổ chức thẩm định.
(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển. Theo đó, Đề mục Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 03 văn bản có nội dung thuộc Đề mục và 10 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đề mục Người cao tuổi 10 văn bản có nội dung thuộc Đề mục và 35 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đề mục Người khuyết tật có 13 văn bản có nội dung thuộc Đề mục và 64 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, gồm 08 chương với 39 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định. Đề mục Người cao tuổi có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội, gồm 06 chương với 31 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Người khuyết tật có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội, gồm 10 chương với 53 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Hội đồng thẩm định đánh giá các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc đề mục như trên là phù hợp với quy định.
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc các đề mục trên.
Trong quá trình thực hiện pháp điển đề mục Người cao tuổi, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện rà soát, xác định một số văn bản QPPL không còn áp dụng trên thực tế và không thực hiện pháp điển vào đề mục. Theo đó, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát và xử lý hiệu lực của văn bản theo quy định, cụ thể: Thông tư số 116/1998/TT-BTC ngày 19/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác quản lý tài chính đối với Hội người cao tuổi.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Hoàng Như Quỳnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang