Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công an nhân dân và An toàn, vệ sinh lao động
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công an nhân dân và An toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Quyết định số 448/QĐ-BTP ngày 28/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công an nhân dân và An toàn, vệ sinh lao động, chiều ngày 05/4/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Công an nhân dân (Đề mục 6 Chủ đề 1. An ninh quốc gia); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục An toàn, vệ sinh lao động (Đề mục 5 Chủ đề 20. Lao động). Các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục theo quy định.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định như:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Công an; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.
 (2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công an; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển. Theo đó, Đề mục Công an nhân dân có 28[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 43 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục An toàn, vệ sinh lao động có 104[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và 54 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Riêng với Đề mục An toàn, vệ sinh lao động, quà rà soát, Hội đồng thẩm định thấy rằng: Thông tư số 20/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong Quân đội đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc đề mục, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện pháp điển bổ sung đối với Thông tư số 20/2016/TT-BLĐTBXH vào Đề mục theo quy định.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Công an nhân dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội, gồm 07 chương với 46 điều. Ngoài ra, Bộ Công an đã bổ sung thêm 01 chương (Chương VI Quy định về nghi lễ, điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân) vào trước Chương Khen thưởng và xử lý vi phạm nên hiện nay Đề mục Công an nhân dân có 08 Chương. Chương VI bao gồm các điều[3] của một số văn bản QPPL có tính độc lập, không quy định chi tiết, hướng dẫn điều nào trong Đề mục, cụ thể như sau: Thông tư số 27/2020/TT-BCA ngày 24/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tập huấn và tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân (từ Điều 3 đến Điều 8); Thông tư số 119/2020/TT-BCA ngày 06/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trang trí khánh tiết theo nghi lễ Công an nhân dân (từ Điều 3 đến Điều 5); Thông tư số 123/2020/TT-BCA ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biển hiệu, biển chức danh, băng trực ban, băng kiểm tra điều lệnh trong Công an nhân dân (từ Điều 3 đến Điều 10); Thông tư số 128/2020/TT-BCA ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ chi tập huấn và hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân (từ Điều 3 đến Điều 7); Thông tư số 09/2021/TT-BCA ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về kiểm tra điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (từ Điều 3 đến Điều 17). Đề mục An toàn, vệ sinh lao động có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội, bao gồm 07 chương với 93 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Hội đồng đã đánh giá các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc đề mục như trên là phù hợp.
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo Kết quả pháp điển các đề mục: Công an nhân dân và An toàn, vệ sinh lao động bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên cơ bản bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
 
[1] Ngoài ra có 02 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[2] Ngoài ra có 06 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[3] Trừ điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành, điều khoản chuyển tiếp.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang