Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Lâm nghiệp và Công an xã
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Lâm nghiệp và Công an xã

Thực hiện Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 26/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Lâm nghiệp và Công an xã, chiều ngày 03/11/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Lâm nghiệp (Đề mục 2 Chủ đề 24. Nông nghiệp, nông thôn); Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Công an xã (Đề mục 2 Chủ đề 39. Trật tự, an toàn xã hội). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
 (1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành lập Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tổ chức thẩm định.
 (2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển. Theo đó, Đề mục Lâm nghiệp có 39[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và 13 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Công an xã có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 08 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, Đề mục Lâm nghiệp có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội, gồm 12 chương với 108 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; Đề mục Công an xã có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gồm 06 chương với 25 điều. Hội đồng đã đánh giá các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc đề mục như trên là phù hợp.
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc các đề mục trên.
Đối với đề mục Lâm nghiệp, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hiệu lực của một số văn bản QPPL có nội dung thuộc đề mục, ví dụ: Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam; Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020…
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục: Lâm nghiệp và Công an xã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an chủ trì thực hiện đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
 
[1] Ngoài ra có 03 văn bản sửa đổi, bổ sung.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang