Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đầu tư công và Quản lý trang thiết bị y tế
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đầu tư công và Quản lý trang thiết bị y tế

Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-BTP ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đầu tư công và Quản lý trang thiết bị y tế, chiều ngày 06/7/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan đến các đề mục.

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện pháp điển Đề mục Đầu tư công (Đề mục 7 Chủ đề 34. Thương mại, đầu tư, chứng khoán) và Đề mục Quản lý trang thiết bị y tế (Đề mục 12 Chủ đề 45. Y tế, dược) bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Danh mục văn bản QPPL đang còn hiệu lực, có nội dung thuộc đề mục; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm pháp điển và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tổ chức thẩm định.
(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Đề mục Đầu tư công được xác định có 17 văn bản QPPL (ngoài ra có 03 văn bản sửa đổi, bổ sung) có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Văn phòng Quốc hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Dân tộc; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và 16 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đề mục Quản lý trang thiết bị y tếđược xác định có 07 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ) và 15 văn bản có nội dung liên quan.
(3) Về cấu trúc đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó,  Đề mục Đầu tư công có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật số 03/2022/QH15), gồm 06 chương với 101 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Quản lý trang thiết bị y tế có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, gồm 13 chương với 77 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định. Hội đồng thẩm định thấy rằng: các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc của các đề mục trên là phù hợp, tạo thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm quy định pháp luật.
(4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo Kết quả pháp điển các Đề mục Đầu tư công và Quản lý trang thiết bị y tế gửi thẩm định bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục trên. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định trên cơ sở Danh mục văn bản QPPL do Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xác định đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc đề mục.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục: Đầu tư công và Quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế chủ trì thực hiện đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Hoàng Như Quỳnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang