Thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dầu khí; Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dầu khí; Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 2835/QĐ-BTP ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dầu khí; Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, chiều ngày 07/12/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công Thương đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Dầu khí (Đề mục 2 Chủ đề 7. Công nghiệp); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Đề mục 3 Chủ đề 20. Lao động); Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (Đề mục 3 Chủ đề 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế). Bộ Công Thương; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục theo quy định.
Sau khi nghe đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển báo cáo quá trình thực hiện và kết quả pháp điển 03 đề mục trên, các thành viên Hội đồng thẩm định đã trao đổi, thảo luận và có ý kiến góp ý, hoàn thiện kết quả pháp điển. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định như:
1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Công Thương; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.
2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công Thương; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm pháp điển các QPPL đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc đề mục.
Đề mục Dầu khí có 17 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính) và 39 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đề mục Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có 06 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và 15 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đối với Đề mục Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao xác định Đề mục có 01 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Ngoại giao) và 49 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
Đối với Đề mục Dầu khí, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát xác định hiệu lực đối với một số văn bản QPPL ban hành trước ngày Luật Dầu khí được Quốc hội thông qua năm 2022, trong trường hợp không còn áp dụng trên thực tế thì xử lý theo quy định, ví dụ: Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều và Quyết định số 395/1998/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Quy chế bảo vệ môi trường trong việc tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan  
3) Về cấu trúc đề mục: Theo quy định, cấu trúc của đề mục được xây dựng theo bố cục của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục. Đề mục Dầu khí có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội, gồm 11 chương với 69 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội, gồm 08 chương với 74 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, gồm 07 chương với 29 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Nghị định. Hội đồng thẩm định thấy rằng, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc của các đề mục trên là phù hợp, tạo thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm quy định pháp luật.
4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo Kết quả pháp điển các đề mục: Dầu khí; Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Kết luận tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên cơ bản bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Hoàng Như Quỳnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang