Bộ Tư pháp họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Đặc xá và Thi hành án hình sự
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Đặc xá và Thi hành án hình sự

Thực hiện Quyết định số 2852/QĐ-BTP ngày 04/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Đặc xá và Thi hành án hình sự, chiều ngày 12/12/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Đề mục 10 Chủ đề 1. An ninh quốc gia); Đề mục Đặc xá (Đề mục 1 Chủ đề 30. Thi hành án) và Đề mục Thi hành án hình sự (Đề mục 3 Chủ đề 30. Thi hành án). Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục theo quy định.
Sau khi nghe đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển báo cáo quá trình thực hiện và kết quả pháp điển 03 đề mục trên, các thành viên Hội đồng thẩm định đã trao đổi, thảo luận và có ý kiến góp ý, hoàn thiện kết quả pháp điển. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định như:
1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.
2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm pháp điển các QPPL đang còn hiệu lực và có nội dung. Bộ Công an xác định Đề mục Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có 12 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) và 21 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Đặc xá có 02 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 09 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; Đề mục Thi hành án hình sự có 35 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng) và 13 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
Hội đồng thẩm định thấy rằng, hiện nay, một số văn bản QPPL đang còn hiệu lực, có nội dung thuộc đề mục nhưng chưa được pháp điển vào Đề mục Đề mục Thi hành án hình sự. Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện pháp điển bổ sung đối với các văn bản này nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong đề mục, cụ thể: Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công An, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân và Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự về truy nã.
3) Về cấu trúc đề mục: Theo quy định, cấu trúc của đề mục được xây dựng theo bố cục của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục. Đề mục Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 23/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội), gồm 08 chương với 52 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Đặc xá có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội, gồm 06 chương với 39 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Thi hành án hình sự có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của Quốc hội, gồm 16 chương với 207 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Hội đồng thẩm định thấy rằng, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển xác định cấu trúc của các đề mục trên là phù hợp, tạo thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm quy định pháp luật.
4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo Kết quả pháp điển các đề mục: Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Đặc xá và Thi hành án hình sự. Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Kết luận tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên cơ bản bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.
Hoàng Như Quỳnh

Các tin khác

Thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dầu khí; Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ưu đãi người có công với cách mạng và Điện ảnh. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công an nhân dân và An toàn, vệ sinh lao động Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức chính quyền địa phương và Tố tụng hình sự Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi và Người khuyết tật Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quản lý thuế; Quản lý thị trường và Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trẻ em; Phòng, chống ma tuý và Cảnh sát cơ động
Chung nhan Tin Nhiem Mang