Bộ Tư pháp họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Kinh doanh bảo hiểm; Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế và Phòng, chống thiên tai
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Kinh doanh bảo hiểm; Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế và Phòng, chống thiên tai

Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BTP ngày 19/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Kinh doanh bảo hiểm; Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế và Phòng, chống thiên tai, chiều ngày 26/12/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Kinh doanh bảo hiểm (Đề mục 3 Chủ đề 2. Bảo hiểm); Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (Đề mục 10 Chủ đề 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Phòng, chống thiên tai (Đề mục 10 Chủ đề 24. Nông nghiệp, nông thôn). Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục theo quy định.
Sau khi nghe đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển báo cáo quá trình thực hiện và kết quả pháp điển 03 đề mục trên, các thành viên Hội đồng thẩm định đã trao đổi, thảo luận và có ý kiến góp ý, hoàn thiện kết quả pháp điển. Về cơ bản, các QPPL trong các đề mục đã được thực hiện pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định như:
1) Về trình tự, thủ tục pháp điển các đề mục: Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Danh mục văn bản dự kiến đưa vào pháp điển; thực hiện pháp điển theo thẩm quyền trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.
2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm pháp điển các QPPL đang còn hiệu lực và có nội dung. Đối với Đề mục Kinh doanh bảo hiểm: Bộ Tài chính xác định Đề mục có 18 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôg thôn) và 10 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đối với Đề mục Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam: Bộ Ngoại giao xác định Đề mục có 1 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Ngoại giao) và 15 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đối với Đề mục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định Đề mục có 10  văn bản có nội dung thuộc Đề mục Phòng, chống thiên tai (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và 81 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
3) Về cấu trúc đề mục: Theo quy định, cấu trúc của đề mục được xây dựng theo bố cục của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục. Đề mục Kinh doanh bảo hiểm có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, gồm 07 chương với 157 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật. Đề mục Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, gồm 03 chương với 10 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Quyết định. Đề mục Phòng, chống thiên tai có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều), gồm 06 chương với 47 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Đối với Đề mục Phòng, chống thiên tai, một số văn bản QPPL đang còn hiệu lực, có nội dung thuộc Đề mục Phòng, chống thiên tai và chưa được pháp điển vào đề mục nào khác trong Bộ pháp điển. Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, trường hợp văn bản còn hiệu lực thì thực hiện pháp điển bổ sung các văn bản này vào Đề mục, trường hợp không còn phù hợp với quy định hiện hành thì thực hiện xử lý, kiến nghị xử lý theo quy định (đặc biệt là các văn bản ban hành trước ngày Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 được Quốc hội thông qua).
Đối với Đề mục Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, qua rà soát, Hội đồng thẩm định nhận thấy còn có văn bản QPPL đang còn hiệu lực và có nội dung thuộc Đề mục. Đề nghị Bộ Ngoại giao rà soát, phối hợp với bộ, ngành có liên quan pháp điển bổ sung QPPL của văn bản đó vào Đề mục, cụ thể: Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
4) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo Kết quả pháp điển các đề mục: Kinh doanh bảo hiểm; Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế và Phòng, chống thiên tai. Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Kết luận tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên cơ bản bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định./.

Các tin khác

Bộ Tư pháp họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Đặc xá và Thi hành án hình sự Thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Dầu khí; Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Ưu đãi người có công với cách mạng và Điện ảnh. Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công an nhân dân và An toàn, vệ sinh lao động Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức chính quyền địa phương và Tố tụng hình sự Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi và Người khuyết tật Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quản lý thuế; Quản lý thị trường và Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
Chung nhan Tin Nhiem Mang