Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Điều ước quốc tế; Thủy sản; Thanh niên
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Điều ước quốc tế; Thủy sản; Thanh niên

Thực hiện Quyết định số 447/QĐ-BTP ngày 06/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Điều ước quốc tế; Thủy sản; Thanh niên, chiều ngày 06/5/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Nguyễn Duy Thắng- Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Ngoại giao được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Điều ước quốc tế (Đề mục 4 Chủ đề 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Thủy sản (Đề mục 13 Chủ đề 24. Nông nghiệp, nông thôn); Bộ Nội được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Thanh niên (Đề mục 3 Chủ đề 37. Tổ chức chính trị - xã hội, hội). Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.
- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Điều ước quốc tế có 03 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật; 01 Nghị định và 01 Thông tư) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và 12 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Thủy sản có 25[1] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật, 02 Nghị định; 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 17 Thông tư) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và 04 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Thanh niên có 16[2] văn bản có nội dung thuộc Đề mục (01 Luật, 04 Nghị định; 01 Nghị quyết liên tịch của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 07 Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định của Bộ trưởng) thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và 10 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Điều ước quốc tế có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/04/2016 của Quốc hội bao gồm 10 chương với 84 điều, không có thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Thủy sản được xác định theo cấu trúc của Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội bao gồm 09 chương với 105 điều, không có thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Thanh niên được xác định theo cấu trúc của Luật thanh niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội bao gồm 06 chương với 36 điều, không có thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Thủy sản, Hội đồng thẩm định thống nhất chuyển 04 Thông tư để thực hiện pháp điển vào đề mục Thủy sản, cụ thể như sau: Thông tư 115/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (đang được pháp điển vào đề mục Kinh doanh bảo hiểm); Thông tư 97/2015/TT-BTC Sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (đang được pháp điển vào đề mục Kinh doanh bảo hiểm); Thông tư 116/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (đang được pháp điển vào đề mục Kinh doanh bảo hiểm); Thông tư số 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (đang được pháp điển vào đề mục Các tổ chức tín dụng).
Ngoài ra, đối với các Thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thủy sản, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát và xử lý theo quy định của pháp luật (Ví dụ: Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT; Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT).
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
[1] Ngoài ra có 03 văn bản sửa đổi, bổ sung
[2] Ngoài ra có 02 văn bản sửa đổi, bổ sung
Vũ Thị Mai