Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chuyển giao công nghệ và Thương mại
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chuyển giao công nghệ và Thương mại

Thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-BTP ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chuyển giao công nghệ và Thương mại chiều ngày 19/5/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

 Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Chuyển giao công nghệ (Đề mục 2, Chủ đề 19. Khoa học, công nghệ); Bộ Công Thương đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Thương mại (Đề mục 11, Chủ đề 34. Thương mại, đầu tư, chứng khoán) theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã phối hợp với bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL:
- Đề mục Chuyển giao công nghệ có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật số 07/2017/QH14 chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017 của Quốc hội, bao gồm 06 chương với 60 điều, không có thay đổi so với cấu trúc của Luật.
- Đề mục Thương mại có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật số 36/2005/QH11 thương mại ngày 14/06/2005 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 05/2017/QH14 quản lý ngoại thương ngày 12/06/2017 của Quốc hội và Luật số 44/2019/QH14 phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14/06/2019 của Quốc hội), bao gồm 09 chương với 324 điều (trong đó có 08 điều đã được bãi bỏ toàn bộ), không có thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Hiện nay, đối với đề mục Thương mại còn một số văn bản QPPL vẫn còn hiệu lực, có nội dung thuộc đề mục nhưng chưa được pháp điển vào đề mục vì các văn bản này có nội dung không còn phù hợp với văn bản cấp trên, không còn được áp dụng trên thực tế. Cục Kiểm tra văn bản nhận thấy việc không thực hiện pháp điển những văn bản trong trường hợp này là phù hợp, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sớm kiến nghị xử lý hiệu lực của các văn bản đó theo quy định.
Đối với đề mục Chuyển giao công nghệ cơ quan thực hiện pháp điển cần rà soát, xác định bổ sung thêm các QPPL có nội dung liên quan trong Đề mục (cũng như văn bản QPPL chứa các QPPL có nội dung liên quan đó) để bảo đảm đầy đủ theo quy định
- Về cấu trúc đề mục:
+) Đề mục Chuyển giao công nghệ có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội (Luật này gồm 06 chương, 60 điều) và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào đề mục (không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật).
+) Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhận thấy, việc thực hiện pháp điển đề mục Chuyển giao công nghệ theo cấu trúc của Luật chuyển giao công nghệ như trên và không bổ sung thêm cấu trúc đối với đề mục là phù hợp.
 

-  Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong đề mục: Về cơ bản, vị trí sắp xếp các điều trong dự thảo kết quả pháp điển 02 đề mục gửi thẩm định bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
 

Tại cuộc họp, về cơ bản, các đại biểu tham dự đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển  các đề mục: Chuyển giao công nghệ và Thương mại. Tuy nhiên Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị cơ quan thực hiện pháp điển rà soát, nghiên cứu trong trường hợp các văn bản không còn áp dụng trên thực tế thì không thực hiện pháp điển vào đề mục đồng thời sớm xử lý, kiến nghị xử lý hiệu lực theo quy định; rà soát và xác định QPPL có nội dung liên quan đến nhau theo quy định.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển các đề mục: Chuyển giao công nghệ và Thương mại, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương