Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Cạnh tranh và Quản lý ngoại thương
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Cạnh tranh và Quản lý ngoại thương

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-BTP ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Cạnh tranh và Quản lý ngoại thương, sáng ngày 04/11/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Đề mục 8, Chủ đề 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế); Bộ Công Thương đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Cạnh tranh[1] và đề mục Quản lý ngoại thương (Đề mục số 2 và Đề mục số 3, Chủ đề 34. Thương mại, đầu tư, chứng khoán). Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
(1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương, để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

(2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài có 03 văn bản[2] có nội dung thuộc Đề mục, gồm 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Ngoại giao) và 05 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Cạnh tranh có 02 văn bản có nội dung thuộc đề mục, gồm 01 Luật; 01 Nghị định (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công Thương) và 27 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục; đề mục Quản lý ngoại thương có 72 văn bản[3] có nội dung thuộc Đề mục, gồm 01 Luật; 08 Nghị định; 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 59 Quyết định, Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ trưởng (trong đó có 55 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công Thương; 03 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 01 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính; 03 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Thông tin và Truyền Thông; 04 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 04 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế; 01 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Giao thông vận tải; 01 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Khoa học và Công nghệ) và 38 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
(3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

(4) Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục. Theo đó, đề mục Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài là đề mục có cấu trúc đặc biệt, không có văn bản QPPL cao nhất, gồm 03 chương với 16 điều. Chương I bao gồm quy định tại Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Chương II bao gồm quy định tại Quyết định số 33/2010/QĐ-TTg ngày 02/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức Ngày Việt Nam ở nước ngoài; Chương III bao gồm quy định tại Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao; đề mục Cạnh tranh có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/06/2018 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019 (gồm 10 chương với 118 điều) và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Quản lý ngoại thương có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 (gồm 08 chương với 112 điều) và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 03 đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Quản lý ngoại thương, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành rà soát, xác định các văn bản QPPL đang còn hiệu lực quy định về Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành để pháp điển vào đề mục Quản lý ngoại thương cho phù hợp và bảo đảm đồng bộ với những văn bản nội dung tương tự đã được pháp điển trong Đề mục.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
 
[1] Đề mục Cạnh tranh đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, ngày 12/6/2018, Quốc Hội thông qua Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 thay thế Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 nên đề mục Cạnh tranh được Bộ Công Thương thực hiện pháp điển lại theo quy định
 
[2] Ngoài ra có 01 văn bản sửa đổi, bổ sung.
[3] Ngoài ra còn có 22 văn bản sửa đổi, bổ sung.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang