7. Thực hiện xác định các quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến nhau
Sign In

Hướng dẫn nghiệp vụ

7. Thực hiện xác định các quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến nhau

     Khi thực hiện pháp điển, cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm xác định các QPPL có nội dung liên quan đến nhau theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
     - Trường hợp phần, chương, mục, điều của các văn bản được pháp điển có nội dung liên quan đến phần, chương, mục, điều của văn bản khác thì cơ quan thực hiện pháp điển ghi rõ số thứ tự, tên gọi của phần, chương, mục, điều, số, ký hiệu, tên gọi, ngày tháng năm ban hành của văn bản khác đó bằng chữ in nghiêng và được đặt trong ngoặc đơn vào cuối phần, chương, mục, điều của văn bản được pháp điển.
     - Trường hợp phần, chương, mục hoặc điều của văn bản được pháp điển có nội dung liên quan đến phần, chương, mục hoặc điều của đề mục đã có trong Bộ pháp điển thì cơ quan thực hiện pháp điển ghi rõ số thứ tự, tên gọi của phần, chương, mục hoặc điều của đề mục đó bằng chữ in nghiêng và được đặt trong ngoặc đơn, ở cuối phần, chương, mục, điều của văn bản được pháp điển.
     - Ngoài ra, trong QPPL có viện dẫn đến một văn bản khác hoặc phần, chương, mục, điều, khoản, điểm của văn bản khác thì phải thực hiện xác định QPPL đối với QPPL đó.
Kết quả xác định các QPPL có nội dung liên quan đến nhau có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để Bộ Tư pháp thực hiện chỉ dẫn trong Bộ pháp điển sau này.
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang