3. Xây dựng cấu trúc của đề mục, thay đổi cấu trúc của đề mục, xây dựng lại đề mục
Sign In

Hướng dẫn nghiệp vụ

3. Xây dựng cấu trúc của đề mục, thay đổi cấu trúc của đề mục, xây dựng lại đề mục

     1. Xác định cấu trúc đề mục
Theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, cấu trúc đề mục được xây dựng theo bố cục của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục (bao gồm phần, chương, mục).
     Ví dụ: Đối với đề mục Dân sự, văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục này là Bộ luật dân sự năm 2005, trong đó có 07 phần, 36 chương và 47 mục. Do đó, cấu trúc của đề mục Dân sự cũng bao gồm 07 phần, 36 chương và 47 mục.
     Tên gọi và số thứ tự của phần, chương, mục trong đề mục là tên gọi và số thứ tự của phần, chương, mục trong văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục.
  1. Thay đổi cấu trúc đề mục
      - Trong trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất.
      - Trường hợp các điều của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành không sắp xếp được theo quy định thì tùy từng trường hợp, cơ quan thực hiện pháp điển bổ sung phần, chương, mục để sắp xếp các quy phạm pháp luật đó. Trường hợp bổ sung phần, chương, mục vào cấu trúc đề mục thì phần, chương, mục bổ sung được sắp xếp và đánh số thứ tự kế tiếp sau phần, chương, mục có nội dung liên quan nhất trong đề mục. Tên gọi của phần, chương, mục bổ sung là một cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của phần, chương, mục.
     - Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ.
     3. Xây dựng lại cấu trúc đề mục
Trường hợp cơ văn bản mới thay thế toàn bộ văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì cơ quan thực hiện pháp điển các định đề mục tương ứng trong Bộ pháp điển, xây dựng lại đề mục theo quy định tại Điều 11, Điều 12, ĐIều 13 của Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang