Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Bộ pháp điển
Sign In

Tin hoạt động

Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Bộ pháp điển

Thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và cơ bản hoàn thành Bộ pháp điển. Trên cơ sở đó, ngày 24/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg với các nội dung cụ thể như sau:
1. Phạm vi tổng kết
Việc tổng kết được thực hiện tại tất cả các cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện pháp điển hệ thống QPPL.
2. Nội dung tổng kết
- Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình triển khai, thực hiện công tác xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng Bộ pháp điển thời gian qua; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả trong triển khai, thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL.
- Đề xuất giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc và định hướng hoàn thiện Bộ pháp điển trong thời gian tới, nâng cao hiệu quả công tác cập nhật, duy trì và quản lý Bộ pháp điển; sớm đưa Bộ pháp điển vào cuộc sống một cách tiết kiệm, hiệu quả.
3. Hình thức tổng kết
3.1. Đối với Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg; xây dựng, trình Chính phủ Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển.
3.2. Đối với các bộ, ngành
- Xây dựng Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trước ngày 15/8/2022 (gửi kèm theo file điện tử về địa chỉ: huongpt1@moj.gov.vn).
- Lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả trong triển khai, thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL để đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trước ngày 30/7/2022 (gửi kèm theo file điện tử về địa chỉ: huongpt1@moj.gov.vn)./.
File đính kèm
Chung nhan Tin Nhiem Mang