Hội nghị tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển
Sign In

Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển

Chiều ngày 29/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển. Hội nghị do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đồng chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; tổ chức pháp chế các bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đại diện một số cơ quan, đơn vị truyền thông.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê Đề án xây dựng Bộ pháp điển. Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013. Để triển khai xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước Việt Nam, ngày 29/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, xác lập lộ trình xây dựng Bộ pháp điển diễn ra và hoàn thành trong thời hạn 10 năm (từ năm 2014 đến năm 2023) theo 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2014 - 2017) hoàn thành 08 chủ đề; Giai đoạn 2 (2018 - 2020) hoàn thành 27 chủ đề và Giai đoạn 3 (2021 - 2023) hoàn thành 10 chủ đề. Quyết định số 1267/QĐ-TTg cũng đã xác định các điều kiện về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm tiến độ, chất lượng của Bộ pháp điển theo quy định tại Pháp lệnh pháp điển. Qua gần 09 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã quyết tâm, nỗ lực để công tác xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 263/271 đề mục đạt hơn 97% Bộ pháp điển, trong đó, 250/271 đề mục đã được Chính phủ thông qua. Với kết quả như hiện nay, Bộ pháp điển đã cơ bản hoàn thành, việc xây dựng Bộ pháp điển có thể nói là “về đích sớm” trước 01 năm so với lộ trình đặt ra.
Qua việc pháp điển 263/271 đề mục, Bộ Tư pháp đã cùng với các bộ, ngành rà soát, làm “sạch” được hơn 08 nghìn văn bản trên tổng số khoảng gần 09 nghìn văn bản QPPL của Trung ương, góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật cũng như giúp các cá nhân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện trong tra cứu, tìm kiếm các quy định pháp luật đang còn hiệu lực.
Kết quả trên là thành tích đáng ghi nhận của các bộ, ngành đã quyết tâm, nỗ lực xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg. Công tác pháp điển là một công việc mới, khó, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, công tác này đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Qua đó, công tác xây dựng Bộ pháp điển được lựa chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật Ngành Tư pháp năm 2017. Và đặc biệt, với kết quả hoàn thành Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ, “về đích sớm” 01 năm so với lộ trình đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen để ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được trong công tác xây dựng Bộ pháp điển (Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 08/11/2022) và một lần nữa sự kiến này đang được Bộ trưởng xem xét, lựa chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật Ngành Tư pháp năm 2022.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các bài tham luận và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, đầy tâm huyết của các đồng chí đại diện các bộ, ngành, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, rất tâm huyết đối với công tác pháp điển nói riêng và công tác tư pháp nói chung.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghịThứ trưởng Phan Chí Hiếu đã ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg. Thứ trưởng nhấn mạnh việc xây dựng Bộ pháp điển “về đích sớm” 1 năm là “kỳ tích” mà công tác pháp điển đã đạt được. Để triển khai hiệu quả công tác xây dựng Bộ pháp điển trong thời gian tới, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thứ nhất, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác pháp điển hệ thống QPPL. Trong đó, triển khai hiệu quả Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL và Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL.
Thứ hai, tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo Đề án xây dựng Bộ pháp điển của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất để tiếp tục thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL. Đề nghị các tổ chức pháp chế chủ động thông tin, phối hợp kịp thời với Cục Kiểm tra văn bản QPPL để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ bảo đảm Bộ pháp điển được xây dựng, cập nhật đúng tiến độ, kịp thời và chất lượng.
Thứ ba, tập trung đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành pháp điển các đề mục còn lại của Bộ pháp điển, thường xuyên thực hiện cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển theo thẩm quyền. Tiếp tục tập trung nguồn lực để tham mưu, giúp Chính phủ trong việc cập nhật, quản lý, duy trì Bộ pháp điển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL và có giải pháp số hoá cho Bộ pháp điển.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác truyền thông, tiếp tục phát huy các cách làm mới, đa dạng, nhất là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cùng vào cuộc để từng người dân biết đến sự tồn tại của Bộ pháp điển cũng như tính hữu ích, tiện lợi của Bộ pháp điển mang lại.
Thứ năm, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, xây dựng Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, tích hợp, kết nối Bộ pháp điển cùng với các trang văn bản QPPL chính thức khác của Nhà nước để vận hành thống nhất, hiệu quả một cơ sở dữ liệu chung về văn bản QPPL của Việt Nam.
Với những kết quả đạt được, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các bộ, ngành, Bộ pháp điển của Việt Nam sẽ ngày càng được hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phát huy tốt nhất vai trò, giá trị trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp đã Công bố Quyết định và thực hiện nghi thức trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển./.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang