Chính phủ tiếp tục thông qua thêm 02 chủ đề và 29 đề mục trong Bộ pháp điển
Sign In

Tin hoạt động

Chính phủ tiếp tục thông qua thêm 02 chủ đề và 29 đề mục trong Bộ pháp điển

Ngày 06/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 118/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ pháp điển gồm 271 đề mục được xây dựng trong 10 năm (2014 - 2023). Đến nay, Chính phủ đã ban hành 08 Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp điển đối với 250/271 đề mục (Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017; Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 18/01/2018; Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 16/10/2018; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019; Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29/01/2021; Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 29/12/2021 và Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 06/9/2022). Các đề mục đã được Chính phủ thông qua được đăng tải công khai trên Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moj.gov.vn).
Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai công tác pháp điển bảo đảm hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ, đặc biệt hoàn thành pháp điển trước tiến độ đối với các đề mục có hệ thống QPPL ổn định và có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Về cơ bản, Bộ pháp điển đã hoàn thành, 250/271 đề mục đã được Chính phủ thông qua (đạt 92% khối lượng Bộ pháp điển).
Tại Nghị quyết số 118/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau: (1) sắp xếp các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; (2) các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục; (3) trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định. 
Bộ Tư pháp kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thường xuyên truy cập, khai thác và sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Mọi thắc mắc trong quá trình khai thác, sử dụng có thể gửi đến email: banbientapphapdien@moj.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (số điện thoại: 024.62739660).
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang