Lãnh đạo Bộ làm việc với Cục Kiểm tra văn bản QPPL về công tác pháp điển hệ thống QPPL
Sign In

Tin hoạt động

Lãnh đạo Bộ làm việc với Cục Kiểm tra văn bản QPPL về công tác pháp điển hệ thống QPPL

Sáng ngày 14/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có buổi làm việc với Cục Kiểm tra văn bản QPPL về thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL. Tham dự cuộc họp còn có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, đại diện một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ: Viện Khoa học pháp lý; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Cục Công nghệ thông tin.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển. Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tổ chức triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg, đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 263/271 đề mục, đạt tỷ lệ hơn 97% khối lượng Bộ pháp điển. Bước đầu, Bộ pháp điển cũng đã được xã hội đón nhận tích cực, khai thác và sử dụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng cho biết công tác xây dựng Bộ pháp điển hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: (i) Công tác cập nhật QPPL mới ban hành chưa bảo đảm kịp thời, ảnh hưởng đến chất lượng của Bộ pháp điển; (ii) Một số kỹ thuật sắp xếp, ghi chú, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển chưa phù hợp gây khó khăn trong việc tra cứu, sử dụng; (iii) Bộ pháp điển chưa được nhiều cá nhân, tổ chức biết đến, khai thác và sử dụng. Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, Cục Kiểm tra văn bản đã đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cơ bản nhất trí với nội dung tại dự thảo báo cáo và đánh giá cao kết quả xây dựng Bộ pháp điển. Theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, các đại biểu đã đóng góp ý kiến liên quan đến việc triển khai công tác pháp điển trong thời gian tới như: (i) Nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế về pháp điển hệ thống QPPL nhằm nâng cao chất lượng Bộ pháp điển; (ii) Nghiên cứu tổ chức tập trung 01 đầu mối thực hiện cập nhật QPPL mới ban hành để Bộ pháp điển được cập nhật kịp thời, chính xác; (iii) Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển đến cá nhân, tổ chức trong xã hội.
Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong công tác xây dựng Bộ pháp điển, đề nghị Cục Kiểm tra văn bản tổng hợp ý kiến của các đơn vị, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg. Trong thời gian tới, Cục Kiểm tra văn bản tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Bộ pháp điển và tăng cường quảng bá, giới thiệu về giá trị hữu ích mà Bộ pháp điển mang lại./.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang